MENDERES’DEKİ GÖÇEN YOL HALEN YAPILMADI

İLÇEMİZDE Ha­zi­ran ayı­nın son gün­le­rin­de ya­şa­nan selin üze­rin­den 5 aya yakın bir süre geç­ti­ği­ni be­lir­ten yurt­taş­lar, Men­de­res Ma­hal­le­si Os­man­bey­ler semti yo­lun­da mey­da­na gelen gö­çük­te hiç bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar.
Yurt­taş­lar, olası bir yağ­mur­da yolun ta­ma­men ula­şı­ma ka­pa­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor­lar ve be­le­di­ye­nin biran önce bu­ra­da ça­lış­ma yap­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri­nin Men­de­res Ma­hal­le­si’ne adeta üvey evlat mu­ame­le­si yap­tı­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, selin üze­rin­den geçen süre içe­ri­sin­de men­fez­ler­de de hiç bir ça­lış­ma ya­pıl­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor­lar. Ma­hal­le sa­kin­le­ri; “Her fır­sat­ta sos­yal med­ya­sın­dan ‘selin iz­le­ri­ni si­li­yo­ruz’ açık­la­ma­sı yapan be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri, Men­de­res Ma­hal­le­si­ni ne zaman ha­tır­la­ya­cak­lar. Selin iz­le­ri­ni ne zaman si­le­cek­ler. Selin üze­rin­den beş aya yakın bir zaman geçti. Ne men­fez­ler açıl­dı. Ne de göçen yol ya­pıl­dı. Be­le­di­ye yet­ki­li­le­ri bu ma­hal­le­yi gör­mez­den mi ge­li­yor­lar” di­ye­rek tep­ki­le­ri­ni dile ge­tir­di­ler.
Ma­hal­le sa­kin­le­ri­nin is­tek­le­ri­ni be­le­di­ye il­gi­li­le­ri­ne du­yu­ru­yo­ruz.