“Mı­sır­lı’nın ölümü il­çe­mi­zin büyük kay­bı­dır”

ÖNCEKİ Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Akay, eski be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan Osman Mı­sır­lı’nın ve­fa­tı üze­ri­ne bir açık­la­ma yaptı. Akay, açık­la­ma­sın­da “Osman Mı­sır­lı’nın ölümü il­çe­mi­zin büyük kay­bı­dır” dedi.
Akay, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi. “12 Eylül ara re­ji­min­den sonra ye­ni­den açıl­ma­sı­na izin ve­ri­len par­ti­ler­den ANAP’ta si­ya­se­te atı­la­rak, il­çe­mi­zin si­ya­se­ti­ne bir dönem damga vur­muş isim­ler­den bi­ri­si olan Osman Mı­sır­lı’nın ölü­mü­nü büyük bir üzün­tü ile kar­şı­la­dık. Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de bel­de­mi­ze ka­lı­cı hiz­met­ler yapma ça­ba­sın­da olan Osman Mı­sır­lı, ilçe olu­şu­mu­za da katkı sağ­la­mış ve ilk ilk be­le­di­ye baş­ka­nı olma özel­li­ği­ni ka­zan­mış bir ar­ka­da­şı­mız­dı. Kar­şıt par­ti­ler­de ol­ma­mı­za rağ­men uygar iliş­ki­ler ku­ra­rak, il­çe­nin so­run­la­rı­nın çö­zü­mün­de yan yana ge­le­bil­me ör­ne­ği­ni gös­ter­miş­tik. Ye­ni­ce, de­ğer­li bir ev­la­dı­nı yi­tir­miş­tir. Boş­lu­ğu dol­du­ru­la­ma­ya­cak bir ar­ka­da­şı­mı­zı son­suz­lu­ğa uğur­lar­ken büyük bir üzün­tü­ye gar­kol­duk.
BELEDİYEDE TÖREN YA­PIL­MA­LIY­DI
İlk ilçe be­le­di­ye baş­ka­nı­mız olma özel­li­ği­ni ta­şı­yan Osman Mı­sır­lı için, be­le­di­ye önün­de bir tören dü­zen­len­me­liy­di. Virüs ne­de­ni ile mi yoksa ya­pıl­mak is­ten­me­yi­şin­den mi bi­le­me­yiz, bunu bir ek­sik­lik ola­rak gö­rü­yo­ruz. Bu­ra­da bir tören ya­pıl­ma­lı ve ar­ka­da­şı­mı­zın il­çe­mi­ze yap­tı­ğı hiz­met­ler dile ge­ti­ril­me­liy­di diye dü­şü­nü­yo­ruz.”