MUHAFAZA ALTINA ALDI

VALİLİKTEN Ulus­la­ra­ra­sı Ko­ru­ma Baş­vu­ru Kayıt Bel­ge­le­ri ol­du­ğu halde ça­lış­ma izin­siz bir fir­ma­da ça­lı­şan ya­ban­cı uy­ruk­lu 33 kişi mu­ha­fa­za al­tı­na alın­dı. İlçe­miz­de bir teks­til fir­ma­sın­da kaçak ça­lı­şan 33 ya­ban­cı uy­ruk­lu kişi Ye­ni­ce İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan mu­ha­fa­za al­tı­na alın­dı. Mu­ha­fa­za al­tı­na alı­nan otuzu Afgan, ikisi İran’lı, biri Irak’lı olmak üzere top­lam 33 kişi Ye­ni­ce Spor Sa­lo­nu’nda bir gece tu­tul­du­lar. Ya­ban­cı uy­ruk­lu 18’i erkek 15’i bayan olan ça­lış­ma izin­siz 33 kişi ile il­gi­li so­ruş­tur­ma ya­pıl­dı ve sınır dışı edil­mek üzere İzmit’e gön­de­ril­di­ler. Ça­lış­ma izni ol­ma­dan teks­til atöl­ye­sin­de ça­lı­şan­la­rın Ka­ra­bük’te ika­met et­tik­le­ri işe ise ser­vis­le gelip git­tik­le­ri öğ­re­nil­di.
Jan­dar­ma­nın Göç İda­re­si İl Mü­dür­lü­ğü’nün ta­le­biy­le ya­ban­cı uy­ruk­lu­lar hak­kın­da işlem baş­lat­tı­ğı da gelen bil­gi­ler ara­sın­da.