PAZAR GÜNÜ YAPILDI

ÇELTİK Köyü Muh­tar­lı­ğı ve Ko­ope­ra­ti­fi ta­ra­fın­dan her yıl ge­le­nek­sel ola­rak dü­zen­le­nen 6. Çel­tik Köyü Gök­te­pe Şen­lik­le­ri Gök­te­pe Yay­la­sı’nda ya­pıl­dı.
Şen­li­ğe, Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, STK baş­kan­la­rı, si­ya­si ilçe baş­kan­la­rı ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı.
Kur’an-ı Kerim ti­la­ve­ti ile baş­la­yan Gök­te­pe Şen­lik­le­ri açı­lış ko­nuş­ma­sı­nı Çel­tik Köyü Muh­ta­rı Sezai Çoban yaptı. Çoban ko­nuş­ma­sın­da Gök­te­pe Şen­lik­le­ri­nin bu yıl al­tın­cı­sı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek yol so­ru­nu­na da de­ğin­di. Ye­ni­ce İlçe Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce ise kısa bir ko­nuş­ma ya­pa­rak Gök­te­pe Şen­lik­le­ri­nin Ye­ni­ce’nin ta­nı­tı­mı­na katkı sağ­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti.
Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal ise Gök­te­pe Yay­la­sı şen­lik­le­rin­de va­tan­daş­lar­la bir arada ol­mak­tan mut­lu­luk duy­du­ğu­nu ifade ede­rek şen­li­ğin dü­zen­len­me­si­ne emeği ge­çen­le­re te­şek­kür etti. AK Parti Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li Cum­hur Ünal daha sonra yay­la­ya pik­ni­ğe gelen va­tan­daş­la­rı tek tek zi­ya­ret ede­rek soh­bet etti. Şen­lik­ler­de yo­ğurt yeme, halat, yağlı güreş ve çuval ya­rı­şı dü­zen­le­ne­rek ya­rış­ma­lar eğ­len­ce­li gö­rün­tü­le­re sahne oldu. Şen­lik­ler­de Gök­te­pe ağası da se­çil­di. Bu yıl Gök­te­pe Ağası işa­da­mı San­dal­ye Fab­ri­ka­sı iş­let­me sa­hi­bi Ali Ka­ra­kaş oldu. Şen­lik­te Ra­ma­zan Çelik ve Sevgi Petek sahne aldı. Çelik ve Petek şar­kı­la­rıy­la alanı dol­du­ran va­tan­daş­la­rı coş­tur­du. Şen­lik­ler­de yö­re­sel mısır çor­ba­sı ik­ra­mı ya­pıl­dı. Prog­ram kon­ser­den sonra sona erdi.
Şen­lik­ler için Gök­te­pe Yay­la­sı’na giden va­tan­daş­lar, yolun stab­li­ze ol­ma­sın­dan büyük ra­hat­sız­lık duy­duk­la­rı­nı, bu yolun en azın­dan sıcak as­falt ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler. Şen­lik­le­re giden bazı va­tan­daş­la­rın araç­la­rı­nın yolda ha­ra­ret yap­tı­ğı da göz­len­di. Va­tan­daş­lar, bu tür yer­le­re ula­şı­mın ra­pat­lık­la ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dile ge­tir­di­ler ve bu ko­nu­da ge­rek­li ça­lış­ma­la­rın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ler.
Va­tan­daş­la­rın bu halk­lı is­tek­le­ri­ni il­gi­li­le­re du­yu­ru­yor, il­çe­mi­zin tu­rizm alan­la­rın­dan bi­ri­si olan Gök­te­pe Yay­la­sı’na ula­şı­mın rahat bir şe­kil­de ya­pıl­ma­sı için yol so­ru­nun çö­zül­me­si­ni di­li­yo­ruz.