SIFIR ATIK KONUSUNDA HALK BİLGİLENDİRİLMELİ

SIFIR Atık pro­je­si doğ­rul­tu­sun­da şeh­rin belli nok­ta­la­rı­na atık ku­tu­la­rı ko­nul­du. Yurt­taş­lar­dan, atık­la­rı­nı bu ku­tu­la­ra at­ma­la­rı is­te­ni­yor.İlçe mer­ke­zin­de­ki çok şu­be­li mar­ket­le­rin ön­le­ri­ne de daha ön­ce­den fark­lı bi­çim­de bi­rik­tir­me ku­tu­la­rı ko­nul­muş­tu. Bu ku­tu­la­ra sa­de­ce am­ba­laj ar­tık­la­rı ve kağıt ürün­le­ri atı­la­bi­li­yor. İlçe mer­ke­zin­de dört adet ola­rak ko­nu­lan ku­tu­lar­dan ma­hal­le­ler­de ise bu­lun­mu­yor.
Bu proje kap­sa­mın­da be­le­di­ye bazı yü­küm­lü­lük­ler içe­ri­si­ne gi­rer­ken hiç bir ka­zanç elde ede­mi­yor. Çevre Ba­kan­lı­ğı ile an­laş­ma yapan firma, nak­li­ye hariç bu atık­la­rı be­del­siz ala­rak dö­nü­şü­me gön­de­ri­li­yor.
Daha ön­ce­ki be­le­di­ye yö­ne­ti­min­de şeh­rin belli yer­le­ri­ne atık kum­ba­ra­la­rı ko­nul­muş ve top­la­nan ka­ğıt­lar sa­tı­la­rak be­le­di­ye­ye gelir elde edil­me­si yo­lu­na gi­dil­miş­ti. Be­le­di­ye­nin bu yön­te­mi yine de­ne­ye­bi­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
Öte yan­dan sıfır atık bi­lin­ci­nin yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı an­la­mın­da ya­pı­lan uy­gu­la­ma­nın top­lu­ma an­la­tıl­ma­sı ko­nu­sun­da ise hiç bir şey ya­pıl­mı­yor.
Bazı okul­la­rı­mız ise kağıt, kitap ve pet şi­şe­le­ri ken­di­le­ri top­la­ya­rak de­ğer­len­dir­me yo­lu­na gi­di­yor­lar. Okul­la­rı­mız okul aile bir­lik­le­ri va­sı­ta­sıy­la yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar son­ra­sın­da elde et­tik­le­ri ge­lir­le oku­lun ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­de­ri­yor­lar.
Ma­hal­le­ler­de­ki yurt­taş­la­rı­mız, bu tür atık­la­rı poşet için­de ço­cuk­la­rın­dan okul­la­rı­na gön­de­rir­ler­se hem milli ser­ve­ti ko­ru­ma hem de okula katkı sağ­la­mış olur­lar. Be­le­di­ye­nin hiç bir ka­zanç sağ­la­ya­ma­dı­ğı bu du­rum­da, hal­kı­mız okul­la­ra yön­len­di­ril­me­li ve okul­la­rı­mı­zın ka­zan­ma­sı­na ola­nak ve­ril­me­li­dir. Ay­rı­ca,sıfır atık ko­nu­sun­da şehri yö­ne­ten­le­rin halkı bil­gi­len­di­ri­ci ve bi­linç­len­di­ri­le­ce­ği ça­lış­ma­lar or­ta­ya koy­ma­lı­dır­lar.Yoksa, bu uy­gu­la­ma mar­ket ön­le­ri hariç, ha­va­da kalan bir uy­gu­la­ma ola­rak kalır.