SİYASET UY­KU­DA MUS­TA­FA AKAY

Ülke, adım adım yerel se­çi­me doğru gi­der­ken, Ye­ni­ce’de si­ya­set tam an­la­mıy­la uy­ku­ya daldı. Zaman zaman bir­den ha­re­ket­le­nen gün­dem, bazen de du­ru­lu­yor.
Par­ti­le­rin, hiç bir fa­ali­ye­ti gö­zük­mü­yor. Ne­re­dey­se, tüm par­ti­ler­de bir sus­kun­luk ege­men.
Aday aday­la­rı, isim­le­ri­ni söy­len­ti­ler­le or­ta­ya atı­yor­lar ama, hiç bi­ri­si de res­men or­ta­ya çıkıp ben ada­yım de­mi­yor. Gü­nü­müz Ye­ni­ce’sinin si­ya­set tarzı bu demek ki…
Ara­lık ayın­da start ve­ri­lecek se­çim­ler­le il­gi­li hiç bir ismin ga­ze­te­le­re yan­sı­ma­ma­sı se­çim­le­rin he­ye­can­sız ge­çe­ce­ği­ne işa­ret edi­yor. Oysa, id­di­alı isim­ler şim­di­den or­ta­ya çıkıp, halk pro­je­le­ri­ni an­lat­ma­lı­lar.
Biz, böyle söy­lü­yo­ruz ama, ba­kar­sı­nız bir­den çadır ka­rı­şı­ve­rir. Bu mem­le­ke­tin ağır abi­le­ri, üst akıl­la­rı bol­dur. Şimdi, onlar neler neler söy­lü­yor­lar­dır, mü­rit­le­ri­ne…
Biraz daha bek­le­ye­lim.
Gö­re­lim ba­ka­lım.. Mev­lam ne eyler?