“TARIM ve ORMAN BAKANIMIZ YENİCE’MİZE GELİYOR”

AKP Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Ekrem Pak­de­mir­li, 28 Şubat Per­şem­ba günü Ye­ni­ce’mize ge­li­yor” dedi.
Kırık, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “28 Şubat 2019 Per­şem­be günü Tarım ve Orman Ba­ka­nı­mız Sayın Dr. Bekir Pak­de­mir­li Ye­ni­ce’mize ge­li­yor. Orman Ba­ka­nı­mız ile be­ra­ber Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Sayın Cum­hur Ünal ve Ni­ya­zi Güneş, AK Parti Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı­mız Av. İsmail Al­tı­nöz’ de ka­tı­la­cak­lar­dır. Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­nın­da bu­lu­nan 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’nda Sayın Ba­ka­nı­mız saat 10:00’de hal­kı­mı­za hitap ede­cek­ler­dir. Sayın Ba­ka­nı­mız Ye­ni­ce­mi­ze müj­de­li ha­ber­ler ve­re­cek­tir. Tüm hal­kı­mı­zı bek­li­yo­ruz. AK Parti Ye­ni­ce İlçe Teş­ki­la­tı ola­rak Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mız Coş­kun Güven, Yor­tan Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mız Yıl­maz Tir­ya­ki, be­le­di­ye mec­lis üyesi aday­la­rı­mız, il genel mec­lis üyesi aday­la­rı­mız, kadın ve genç­lik kol­la­rı­mız ve ak gö­nül­daş­la­rı­mız ile seçim ça­lış­ma­la­rı­mız yoğun bir şe­kil­de devam et­mek­te­dir. Dev­let Su İşleri Bölge Mü­dü­rü Hay­ret­tin Bay­sal, Bölge Müdür Yar­dım­cı­sı Ça­ğa­tay Ergin, Ka­ra­bük DSİ Mü­dü­rü Yasin bey geç­ti­ği­miz gün­ler­de il­çe­mi­ze geldi. Bi­lin­di­ği gibi, Ata­türk Ma­hal­le­si, De­re­ba­şı ve De­ğir­men­ya­nı Köyü ile Yor­tan bel­de­sin­de bu­lu­nan dere ıslah ça­lış­ma­la­rı­nın iha­le­le­ri ya­pıl­mış­tı. Öde­nek­le­ri de ak­ta­rıl­dı. Ça­lış­ma­lar yakın bir zaman içe­ri­sin­de baş­la­ya­cak­tır. Değ­ri­men­ya­nı Köyü’ne ya­pı­la­cak dere ıslah ça­lış­ma­sın­dan sonra De­ğir­men­ya­nı-Şi­rin­köy ve Ci­han­bey köy­le­ri­nin or­tak­la­şa kul­lan­dı­ğı bu yö­re­nin tek hay­van pa­za­rı­nın ku­rul­du­ğu böl­ge­ye mo­dern bir tesis de ka­zan­dı­rı­la­cak­tır. AK Parti Ye­ni­ce Teş­ki­la­tı ola­rak hafta sonu san­dık baş­kan­la­rı, muh­tar ve muh­tar aday­la­rı ile bir­lik­te bir araya gel­miş­tik. Bugün de ko­ope­ra­tif baş­kan­la­rı ile bir araya ge­le­rek il­çe­mi­zin so­run­la­rı hak­kın­da fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­ca­ğız. AK Parti ola­rak Ye­ni­ce­miz için ça­lış­ma­la­rı­mız her alan­da devam et­mek­te­dir. 31 Mart 2019’da hal­kı­mı­zın te­vec­cü­hü ile Ye­ni­ce’deki ema­ne­ti geri ala­ca­ğız ve hiz­met­le­ri­miz devam ede­cek­tir.” dedi.