2 MİLYON TL GELİR ELDE ETTİ

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’nün en fazla kar eden İşlet­me Mü­dür­lü­ğü olan Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü, 2019 yı­lı­nın ilk sa­tı­şın­dan 2 mil­yon Tl’ye yakın gelir elde etti.
Yılın ilk sa­tı­şı­nı 22 Ocak’ta ger­çek­leş­ti­ren ve 155 parti orman em­va­li­ni sa­tı­şa sunan Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü, tüm par­ti­le­ri sa­tar­ken, tüc­car­la­rın mal ala­bil­mek için mu­ham­men be­de­li­nin çok üze­ri­ne çık­tık­la­rı öğ­re­nil­di.
Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si 2019 yılı ürün­le­ri­nin ilk sa­tı­şı olan iha­le­den, 1 mil­yon 982 bin 358 TL gelir sağ­la­dı.
Orman İşlet­me­si’nin 2019 yı­lı­nın ikin­ci sa­tı­şı­nı 12 Şubat’ta ya­pa­ca­ğı öğ­re­nil­di.