DİKİLİ SATIŞI OLMAYAN YENİCE İŞLETMESİ

ZON­GUL­DAK Orman Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı sekiz İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’nden bi­ri­si olan Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si 2018 yı­lın­da 79 mil­yon 997 bin 088 TL gelir elde etti.
Elde et­ti­ği ge­li­rin 36 mil­yon 793 bir 808 TL’sini orman köy­lü­sü­ne öde­yen Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si, 2018 yı­lın­da 4 mil­yon 941 bin 600 TL’lik de ya­tı­rım yaptı.
Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si 2018 yı­lın­da elde et­ti­ği 79 mil­yon 997 bir 088 TL’lik ge­li­rin, 57 mil­yon 250 bin 943 li­ra­sı­nı gi­der­ler­de kul­lan­dı. Böy­le­ce Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si elde etmiş ol­du­ğu ge­lir­den 2018 yı­lın­da 22 mil­yon 746 bin lire kâr elde etti.
Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si, Bölge Mü­dür­lü­ğü’ne bağlı diğer İşlet­me Mü­dür­lük­le­rin­de di­ki­li sa­tı­şı ol­ma­sı­na rağ­men en fazla kâr eden İşlet­me Mü­dür­lü­ğü oldu. Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nin Orman Genel Mü­dür­lü­ğü’nde de kâr eden İşlet­me­ler ara­sın­da ilk sı­ra­lar­da yer ala­bi­le­ce­ği sa­nı­lı­yor.