“20 YILDIR PARTİMİN EMEKTARI, HALKIMIZIN HİZMETKARI OLDUM”

(Haber Mer­ke­zi) – AK Parti Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Erdal Yir­mi­beş, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “20 yıl­dır çiz­gim­den hiç sapma yap­ma­dan par­ti­min emek­ta­rı, hal­kı­mı­zın hiz­met­ka­rı oldum” dedi.
Dört yıla yakın bir sü­re­dir yü­rüt­tü­ğü ilçe baş­kan­lı­ğı gö­re­vin­den be­le­di­ye baş­kan aday adayı olmak üzere is­ti­fa eden Erdal Yir­mi­beş, açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi. “Par­ti­mi­zin ku­ru­lu­şu ile bir­lik­te Re­si­mi­zin yo­lu­na gir­dim ve 2004 yı­lın­dan iti­ba­ren de aktif görev yap­tım. 2004’te be­le­di­ye mec­lis üye­li­ği aday­lı­ğım­la baş­la­yan gö­nül­daş­lı­ğım, 2009, 2014 ve 2019 se­çim­le­rin­de be­le­di­ye mec­lis üye­li­ğim ile sürdü. Bu süreç için­de Ye­ni­ce’mizin ali çı­kar­la­rı için katkı verme ça­ba­sın­da oldum. Par­ti­min gös­ter­di­ği yolda ça­lış­ma­la­rı­mı sür­dür­düm. Üç buçuk yıl­dan bu yana da ilçe baş­ka­nı ola­rak Ye­ni­ce’mizin ge­ne­li­ne hiz­met sun­ma­ya ça­lış­tım. Ye­ni­ce’mizin her kö­yün­de so­run­la­rın çö­zü­mü için büyük gay­ret­ler gös­ter­dim. İlçe mer­ke­zi­nin ve köy­le­ri­mi­zin so­run­la­rı­nı an be an il baş­kan­lı­ğı­mı­za, genel mer­ke­zi­mi­ze ve mil­let­ve­kil­le­ri­mi­ze ile­te­rek çö­zü­mü ko­nu­sun­da yoğun çaba içine gir­dim. En son ya­pı­lan se­çim­de il­çe­miz­de par­ti­mi­zin bi­rin­ci parti ol­ma­sı için elim­den gelen ça­ba­yı ekip ar­ka­daş­la­rım­la bir­lik­te gös­ter­dik ve bunu ba­şar­dık.
Dört de­ğer­li ar­ka­da­şım­la bir­lik­te bu kutlu da­va­ya ve hal­kı­mı­za hiz­met için aday adayı olduk. 20 yıl­dır hiç ke­sin­ti­siz ve sapma yap­ma­dan par­ti­mi­zin kutlu da­va­sın­da bir nefer ola­rak gö­re­vi­mi yap­tım. Bütün aday adayı ar­ka­daş­la­rım çok de­ğer­li ve bi­ri­kim­li­dir­ler. 20 yıl­lık görev sürem için­de par­ti­mi­zin emek­ta­rı, hal­kı­mı­zın hiz­met­ka­rı oldum. Hal­kı­mı­zı ku­cak­la­ya­rak, so­run­la­rın çö­zü­mün­de önem­li öl­çü­de yol aldık. Küs­me­den, bık­ma­dan, her­ke­si ku­cak­la­ya­rak sür­dür­dü­ğüm si­ya­si ha­ya­tım­da, edin­di­ğim bilgi, bi­ri­kim, do­na­nım ve tec­rü­be­le­ri­mi hal­kı­mı­zın da yoğun is­te­ğiy­le be­le­di­ye ka­na­lıy­la hiz­me­te dö­nüş­tür­mek ama­cıy­la aday ol­du­ğu­mu be­lirt­mek is­te­rim. Tak­dir par­ti­mi­zin ve hal­kı­mı­zın­dır.
Par­ti­li bü­yük­le­ri­miz bizi bu gö­re­ve layık görüp hadi yürü der­ler­se, Ye­ni­ce’miz için çok önem­li pro­je­le­ri­mi­zi ha­ya­ta ge­çir­mek için gece gün­düz de­me­den ça­lı­şa­ca­ğız. Be­le­di­ye ola­rak yeni yeni pro­je­ler uy­gu­la­ya­rak, is­tih­dam sağ­la­ma ko­nu­sun­da ve il­çe­mi­zi şe­hir­leş­tir­me yo­lun­da yo­rul­ma bil­me­den ener­ji­miz­le, hal­kı­mı­zın gö­rüş­le­ri­ni de ala­rak yü­rü­ye­ce­ğiz ve Ye­ni­ce’mizin çeh­re­si­ni de­ğiş­ti­re­ce­ğiz. Kay­bo­lan yıl­la­rı te­la­fi ede­rek, hü­kü­me­ti­mi­zin de des­te­ğiy­le so­run­la­rı bir bir çö­ze­ce­ğiz. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le, hal­kı­mı­za ve par­ti­li­le­ri­mi­ze say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum”