“BİZ YORTAN HALKIMIZA, HALKIMIZ DA BİZE GÜVENİYOR”

(Haber Mer­ke­zi) – Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­lı­ğı Ye­ni­den Refah Par­ti­si Genel Baş­ka­nı Dr. Fatih Er­ba­kan ta­ra­fın­dan 49 be­le­di­ye baş­kan adayı ile açık­la­nan Yor­tan Ye­ni­den Refah Par­ti­si Be­le­di­ye Baş­kan Adayı Ala­at­tin Islak, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Biz Yor­tan hal­kı­mı­za, hal­kı­mız da bize gü­ve­ni­yor” dedi.
Islak, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim;
He­de­fi­miz Yor­tan’a hiz­met et­mek­tir di­ye­rek yola çık­tık. Yor­tan’ın istek ve ek­sik­lik­le­ri­ni bilen bir kar­de­şi­ni­zim. Hal­kı­mı­zın bu istek ve ek­sik­lik­le­ri­ni gi­der­mek için elim­den gelen tüm ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğim. Yor­tan hal­kı­na inan­cım tam­dır. On­la­rın bize ve kad­ro­la­rı­mı­za gü­ven­me­le­ri­ni is­ti­yo­rum. Bu duy­gu­lar­la tüm Yor­tan­lı hem­şe­ri­le­ri­me, dost­la­rı­na ve ak­ra­ba­la­rı­ma say­gı­la­rı­mı su­nu­yor, Sefer biz­den, Zafer Allah’tan­dır di­ye­rek ken­di­mi öhce Allah’a sonra siz­le­re ema­net edi­yo­rum.”