“YENİCE’MİZ İÇİN HAZIRIZ”

(Haber Mer­ke­zi) – Ak Parti’den İl Genel Mec­lis Üyesi aday adayı olan Tür­ki­ye Ağaç Plat­for­mu Ka­ra­bük İl Tem­sil­ci­si, Bağ­ba­şı Köyü Der­nek Baş­ka­nı İbra­him Kılıç, ga­ze­te­mi­zi yap­tı­ğı açık­la­ma­da; “Ye­ni­ce’miz için ha­zı­rız” dedi.
Kılıç, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­rim;
2024 Yılı Mart ayın­da ya­pı­la­cak olan yerel se­çim­ler­de Ak Par­ti­miz­den İl Genel Mec­lis Üye­li­ği için aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­sun­du bu­lun­dum. Par­ti­miz ku­rul­la­rı uygun görür, sı­ra­la­ma­ya alır­sa Ye­ni­ce’miz ve köy­le­ri­nin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için ge­ce­mi gün­dü­zü­me ka­ta­ca­ğım. Köy­le­ri­mi­zin so­run­la­rı büyük. Bu so­run­la­rın çö­zü­mün­de de, iş bi­le­nin, kılıç ku­şa­na­nın­dır. Biz, işi çöz­me­si­ni de bi­li­riz, kı­lı­çı ku­şan­ma­sı­nı da. Bu duy­gu­lar­la tüm Ye­ni­ce­li hem­şe­ri­le­rim­den des­tek ve du­ala­rı­nı bek­li­yor, selam ve say­gı­la­rı­mı su­nu­yo­rum.”