“HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM”

(Haber Mer­ke­zi) – Sı­nır­lı So­rum­lu Gök­bel Köyü Ta­rım­sal Kal­kın­ma Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Meh­met Ali İnce­ba­cak, Ak Parti’den İl Genel Mec­lis Üyesi adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
İnce­ba­cak, aday­lı­ğı ile il­gi­li ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da şun­la­rı söy­le­di; “De­ğer­li hem­şe­ri­le­rim;
Tür­ki­ye Yüz­yı­lın­da, Ye­ni­ce’miz için ilk günkü aşkla yola çık­mış bu­lu­nu­yo­rum. Siz­le­rin des­te­ği, par­ti­mi­zin uygun gör­me­si ha­lin­de Ye­ni­ce’miz ve köy­le­ri­nin so­run­la­rı­nın çö­zü­mü için elim­den gelen ça­ba­yı gös­te­re­ce­ğim. 2024 yı­lın­da ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­de par­ti­mi­zin ku­ru­lu­şun­dan bu yana ‘dur­mak yok’ an­la­yı­şıy­la hiç kim­se­ye ay­rım­cı­lık, o benim, şu benim ada­mım an­la­yı­şın­da ol­ma­dan İl Genel Mec­li­si aday aday­lı­ğı­na baş­vu­ru­mu­zu yap­tık. Hiz­met uğ­ru­na çık­tı­ğı­mız bu yolda her­ke­si say­gıy­la se­lam­li­yo­rum”
MEH­MET ALİ İNCE­BA­CAK KİMDİR?
10.04.1978 yı­lın­da Gök­bel Kö­yün­de doğ­dum. İlk okulu Gok­bel’de, Orta Okul ve Lise’yi Ka­ra­bük De­mir­çe­lik li­se­sin­de okum­dum. 1996 yı­lın­da me­zu­nu olup, 1997 yı­lın­da Tür­kan ha­nım­la ev­len­dim. Ceyda ve Recep Tay­yip adın­da iki çocuk ba­ba­sı­yım. 2003 yı­lın­da Gok­bel Köyü Ko­pe­ra­tif yö­ne­tim ku­ru­lu üye­li­ği, ar­dın­dan 2009 yı­lın­dan bu yana da Gök­bel Ko­ope­ra­tif Baş­kan­lı­ğı­nı sür­dür­mek­te­yim. 2008 yı­lın­dan 2023 yı­lı­na kadar da Ye­ni­ce İlçe Dev­let Has­ta­ne­si’nde görev yap­tım ve emek­li oldum. 2016-2018 yıl­la­rı ara­sın­da Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda Mec­lis Üye­li­ği gö­re­vin­de bu­lun­dum.