Günlük Arşiv: 24 Nisan 2018

AKP’DEN MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OL­DU­ĞU­NU AÇIK­LA­DI

İLÇEMİZİN Güney Köyü’nden olup, Halen Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz, gazetemize yaptığı açıklamada 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren mar­ket­ler zin­ci­rin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­yan Sedat Çe­ne­siz, kısa sü­re­de üst düzey yö­ne­ti­ci­lik se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu mar­ket­ler zin­ci­ri­ne il­çe­miz­den de çok sa­yı­da ki­şi­yi …

Devamını

COŞKUYLA KUTLADIK

23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde de çoşkuyla kutlandı. 23 Nisan Ulu­sal Ege­men­lik ve Çocuk Bay­ra­mı, öğ­ren­ci­le­rin ma­kam­la­rı zi­ya­re­ti ile baş­la­dı. Prog­ram daha sonra Hü­kü­met Ko­na­ğı ya­nın­da bu­lu­nan 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’ndaki Ata­türk Anıtı’na İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü’­nün çe­lenk sunumu, ardından saygı du­ru­şu ve …

Devamını

“CHP zih­ni­ye­ti de­mok­ra­si ve vatan aş­kı­dır”

CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, bir süre önce AKP İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık ta­ra­fın­dan ya­pı­lan bir açık­la­ma­da, par­ti­si­nin suç­lan­ma­sı­na yanıt verdi. CHP İlçe Baş­ka­nı Orhan Ka­ra­kaş, “CHP zih­ni­ye­ti­nin te­me­lin­de, tam ba­ğım­sız­lık, de­mok­ra­si, barış ve vatan aşkı yat­mak­ta­dır” dedi. Ka­ra­kaş, açık­la­ma­sın­da şu gö­rüş­le­re yer verdi. “AKP İlçe Baş­ka­nı Sayın Yıl­maz Kırık …

Devamını

ULUSLARARASI BAROLAR TOPLANTISINA KATILACAKLAR

KA­RA­BÜK Ba­ro­su’na ka­yıt­lı Av. Sabri Akay ve Av. Yaşar Koç bugün İspan­ya’nın Mad­rid ken­tin­de baş­la­ya­cak olan Ulus­la­ra­ra­sı Ba­ro­lar Bir­li­ği 10. Mad­rid Top­lan­tı­sı’na ka­tı­la­cak­lar. İnsan Ka­çak­çı­lı­ğı üze­ri­ne ya­pı­la­cak top­lan­tı­da İspan­ya Ada­let Ba­ka­nı da bu­lu­na­cak. Top­lan­tı­ya dün­ya­nın bir çok ye­rin­den Baro Baş­kan­la­rı ve avu­kat­lar ka­tı­la­cak­lar. Top­lan­tı­ya ka­tıl­mak üzere Ka­ra­bük’ten aynı za­man­da CHP …

Devamını

“SEÇİME HAZIR TEK PARTİYİZ”

AKP Yenice İlçe Başkanı Yılmaz Kırık gazetemize yaptığı açıklamada; “Seçime hazır tek partiyiz” dedi. Karık, yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Göreve geldiğimiz süreçten bugüne haftalık olağan ve icra kurulu toplantılarımızı, ilçe meclis danışma toplantılarımızı yönetim kurulu, kadın kolları ve gençlik kolları ile düzenli bir şekilde yapıyoruz. AK Parti Yenice İlçe Teşkilatı …

Devamını

ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

14 NİSAN’da yapılan seçimle göreve gelen Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yaptı. Buna göre; Serhat Dereli ve Fatih Özkütük Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Deniz Saraç Muhasip Üye ve Çağatay Yurtbay, Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim …

Devamını

TSO’NUN MECLİS ÜYELERİ BELİRLENDİ

KA­RA­BÜK Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nda geç­ti­ği­miz hafta sonu ya­pı­lan se­çim­ler so­nu­cun­da 10 ayrı mes­lek gru­bun­dan 23 mec­lis üyesi se­çil­di. İlçe­mi­zi tem­si­len Cemal De­re­li 23 ki­şi­lik TSO Mec­li­sin­de yer aldı. Ka­ra­bük Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın önü­müz­de­ki dö­nem­de mec­lis üye­li­ği­ni; 1. mes­lek gru­bun­dan Le­vent Biçer ve Kamil Ünal, 2. mes­lek gru­bun­da Meh­met Mes­ci­er …

Devamını

SU SIKINTISI ÇEKİLİYOR

İLÇEMİZİN Şen­köy kö­yün­de büyük bir su sı­kın­tı­sı ya­şa­nı­yor. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Şen­köy’ün 30 yıl önce ya­pıl­mış su şe­be­ke­si sin­yal ver­me­ye baş­la­dı. 30 yıl önce dö­şe­nen su bo­ru­la­rı­nın pat­lak ve ça­tak­lar yü­zün­den büyük bir su ka­ça­ğı mey­dan ge­li­yor ve köye su ulaş­mı­yor. İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan bo­ru­lar köye in­di­ril­di. Ancak, sekiz …

Devamını

ATAMA YAPILDI

İLÇEMİZ Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik atan­dı. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ya­pı­lan ata­ma­lan­la yak­la­şık 600 ci­va­rın­da seçim mü­dü­rü­nün yer­le­ri de­ğiş­ti­ril­di. Bu de­ği­şik­lik so­nu­cun­da, Ka­ra­bük İl Seçim Mü­dü­rü Şeref Çelik Ye­ni­ce İlçe Seçim Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne atan­dı. Çelik’in il­çe­mi­ze­de­ki gö­re­vi­ne baş­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. Seçim Mü­dür­lü­ğü’nde katip ola­rak da …

Devamını

ŞEKER’E YA­PI­LA­CAK HES’E “HAYIR” DEDİLER

IH­LA­MUR Seyir Teras’ın cu­mar­te­si günü ya­pı­lan açı­lı­şın­da kon­ser ver­mek için il­çe­mi­ze gelen Ye­ni­ce­li­le­rin gözde sa­nat­çı­la­rı Bo­lu­lu Ra­ma­zan Çelik ile Sevgi Petek, kon­ser ön­ce­si Şeker Kan­yo­nu’na ge­le­rek Ye­ni­ce hal­kı­nın HES mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­di­ler. Ye­ni­ce Plat­for­mu ta­ra­fın­dan Şeker Kan­yo­nu’nda kar­şı­la­nan Ra­ma­zan Çelik ve Sevgi Petek’e Şeker Kan­yo­nu’na ya­pıl­ma­sı plan­la­nan HES ko­nu­sun­da bil­gi­ler …

Devamını