SU SIKINTISI ÇEKİLİYOR

İLÇEMİZİN Şen­köy kö­yün­de büyük bir su sı­kın­tı­sı ya­şa­nı­yor. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre Şen­köy’ün 30 yıl önce ya­pıl­mış su şe­be­ke­si sin­yal ver­me­ye baş­la­dı. 30 yıl önce dö­şe­nen su bo­ru­la­rı­nın pat­lak ve ça­tak­lar yü­zün­den büyük bir su ka­ça­ğı mey­dan ge­li­yor ve köye su ulaş­mı­yor.
İl Özel İda­re­si ta­ra­fın­dan bo­ru­lar köye in­di­ril­di. Ancak, sekiz aydan beri bir ça­lış­ma ya­pıl­mı­yor. 3.5 ki­lo­met­re uzak­lık­ta­ki kay­nak ge­ti­ri­lecek suyun köye in­ti­kal et­ti­ri­le­bil­me­si için su ka­nal­la­rı­nın açıl­ma­sı ve bo­ru­la­rın dö­şen­me­si ge­re­ki­yor. Kap­taj­la­rın ta­ma­mı­nın da de­ğiş­me­si ge­re­ki­yor. Ancak, sekiz aydan beri bu ko­nu­da bir ça­lış­ma ya­pıl­mı­yor. Köy­lü­nün depo mü­ra­ca­atı­nın da ol­du­ğu öğ­re­nil­di. Köy­lü­ler, bir an önce işin bir yük­le­ni­ci­ye ve­ril­me­si ve so­ru­nun çö­zül­me­si­ni is­ti­yor­lar. İşin bir yük­le­ni­ci­ye ve­ril­me­si ha­lin­de so­ru­nun kısa sü­re­de çö­zü­le­bi­le­ce­ği­ni söy­le­nen köy­lü­ler, yet­ki­li­le­rin il­gi­si­ni bek­li­yor­lar.