Günlük Arşiv: 03 Ağustos 2018

TURİZM MUS­TA­FA AKAY

Gü­nü­müz Tür­ki­ye’sinde is­tih­dam ko­nu­sun­da en kap­sam­lı ve yay­gın sek­tör tu­rizm sek­tö­rü­dür. Sa­na­yi­ye yö­ne­lik sek­tör­de bir işçi için mil­yar­lar­ca li­ra­lık ya­tı­rım yap­mak ge­re­ke­bi­lir. Oysa, hiz­met sek­tö­rün­de bu çok daha düşük ma­li­yet­le ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­lir. Hiz­met sek­tö­rü­nün en önem­li ayağı da tu­rizm iş­let­me­le­ri­dir. Kü­re­sel­leş­me ma­sal­la­rıy­la uyu­tu­lan Tür­ki­ye’mizde artık dev­let bu ya­tı­rım­la­rı yap­mı­yor. Elini aya­ğı­nı …

Devamını