330 BİN M3 DİKİLİ DAMGA YAPTI

YENİCE Orman İşlet­me­si’nde 2020 yı­lın­da 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. Edi­ni­len bil­gi­ye göre, ya­pı­lan 330 bin m3 di­ki­li dam­ga­nın 320 bi­ni­nin üre­ti­mi ger­çek­leş­ti­ril­di. Yıl so­nu­na kadar dam­ga­sı ya­pı­lan em­va­lin üre­ti­mi­nin ya­pı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.
2021 yı­lın­da da Ye­ni­ce Orman İşlet­me­si’nde 330 bin m3 di­ki­li damga ya­pı­la­ca­ğı, damga ça­lış­ma­la­rı­nın da önü­müz­de­ki gün­ler­de baş­la­ya­rak 2021 yılı kış üre­ti­mi ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­na­ca­ğı bil­di­ril­di.