AKP, CHP VE MHP İL BAŞKANLARI DESTEK SÖZÜ VERDİLER…

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si’nin ka­pa­tıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da AKP, CHP ve MHP İlçe Baş­kan­la­rı des­tek sözü ver­di­ler.
Geç­ti­ği­miz Per­şem­be günü AKP İlçe Baş­ka­nı Erdal Yir­mi­beş, CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, MHP İlçe Baş­ka­nı Ergün Ka­ra­ka­rık, Esnaf Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu ve Şo­för­ler Odası Baş­kan Ve­ki­li Ser­dal Ka­zan­cı’dan olu­şan heyet, AKP Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı İsmail Al­tı­nöz, CHP İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır ve MHP İl Baş­kan Ve­ki­li Cenk Ge­di­koğ­lu’nu zi­ya­ret et­ti­ler ve banka şu­be­si­nin ka­pan­ma­ma­sı için des­tek is­te­di­ler.
Gö­rüş­me­de her üç il baş­ka­nı­nın da banka şu­be­si­nin ka­pan­ma­ma­sı için par­ti­le­ri­nin Genel Mer­kez­le­ri ile iş­ti­şa­re­ler­de bu­lu­na­cak­la­rı, bu ko­nu­da ha­zır­la­na­cak dos­ya­nın ken­di­le­ri­ne ile­til­me­si­ni is­te­di­ler.
CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, geç­ti­ği­miz gün­ler­de be­le­di­ye­de ya­pı­lan top­lan­tı­da alı­nan karar ge­re­ği dosya ha­zır­lan­dı­ğı­nı, dün de im­za­la­rı­nın ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti ve İl Baş­kan­la­rı­na dos­ya­nın ile­ti­le­ce­ği­ni söy­le­di.
AKP İlçe Baş­ka­nı Erdal Yir­mi­beş de mil­let­ve­kil­le­ri­ne ko­nu­yu ilet­ti­ği­ni ve de­ğer­len­dir­me­de bu­lun­duk­la­rı­nı be­lirt­ti.