‘ANNELER GÜNÜ’NDE ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ

İLÇEMİZ Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, “An­ne­ler Günü” do­la­yı­sıy­la il­çe­miz­de ya­şa­yan şehit an­ne­le­ri zi­ya­ret etti.
Kay­ma­kam Yasin Erdem, be­ra­be­rin­de ilçe em­ni­yet Amiri Fatih Ce­ri­yan, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Kenan Yücel ile bir­lik­te il­çe­miz­de­ki şehit an­ne­le­ri­ni zi­ya­ret et­ti­ler ve ‘An­ne­ler Günü’nü kut­la­dı­lar.
İlçe Kay­ma­ka­mı Yasin Erdem, Şe­hit­le­ri­mi­zin biz­le­re ema­ne­ti olan an­ne­le­ri­mi­ze ve aile­le­ri­ne, dev­le­ti­mi­zin her zaman ya­nın­da ve ya­kı­nın­da ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, on­la­ra son­suz min­net ve şük­ran duy­duk­la­rı­nı ve bu ve­si­ley­le şe­hit­le­ri­mi­ze bir kez daha rah­met di­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti.