GÖKÇEBEY’E TAYİN OLDU

YAK­LA­ŞIK dört yıla yakın bir sü­re­den beri İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şube Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni yü­rü­ten Murat To­noğ­lu, Gök­çe­bey Şube mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ne tayin oldu.
Ha­zi­ran ayı ba­şın­da ka­pa­tı­la­ca­ğı be­lir­ti­len Ye­ni­ce Şu­be­si’nden Gök­çe­bey’e tayin olan To­noğ­lu’nun bay­ram son­ra­sı il­çe­miz­de­ki gö­re­vin­den ay­rı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. To­noğ­lu’na yeni görev ye­rin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.