“ŞUBENİN KAPATILMASI KABUL EDİLEMEZ”

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı Ye­ni­ce Şu­be­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı ka­ra­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yapan CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü, ” Bu kabul edi­le­bi­lir bir durum de­ğil­dir “dedi.
CHP İlçe Baş­ka­nı Enver Özgü,” Ye­ni­ce’miz için büyük önem ta­şı­yan T. İş Ban­ka­sı şu­be­si­nin ka­pa­tıl­ma ka­ra­rı­nın büyük bir yan­lış­lık ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Ye­ni­ce, daha bu­cak­ken açı­lan şu­be­nin ilçe iken ka­pa­tıl­ma­sı üzün­tü ve­ri­ci bir ta­sar­ruf­tur. Bu ka­ra­rın ye­ni­den gösen ge­çi­ril­me­si­ni ve bun­dan dö­nül­me­si­ni is­ti­yo­ruz. T. İş Ban­ka­sı yö­ne­tim ku­ru­lu bu ka­rar­dan dö­ne­bi­lir. Bu ka­rar­dan dö­nü­le­bil­me­si için tüm ka­nal­la­rı zor­la­ya­ca­ğı­mı­zın bi­lin­me­si­ni is­te­riz. Mem­nu­ni­yet­le gö­rü­yo­ruz ki, Ye­ni­ce’miz bu ko­nu­da bir­lik için­de­dir. Sal­gı­nın tüm hı­zıy­la sür­dü­ğü şu sü­reç­te, ne ya­pı­la­bi­lir­se, Ye­ni­ce ola­rak yap­ma­ya ça­lı­şa­ca­ğız. Es­na­fı­mız ve iş adam­la­rı­mı­zın da bu ça­ba­la­rı­mız­da ya­nı­mız­da ol­ma­la­rı­nı is­ti­yo­ruz” dedi.