“DERHAL BİR HEYET OLUŞTURULMALIDIR”

TÜRKİYE İş Ban­ka­sı’nın Ye­ni­ce Şu­be­si­nin ka­pa­tı­la­ca­ğı ka­ra­rı üze­ri­ne bir açık­la­ma yapan Eski Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Akay, ” Der­hal bir heyet oluş­tu­rul­ma­lı ve gi­ri­şim­le­re baş­lan­ma­lı­dır” dedi.
Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Şu­be­si­nin Ye­ni­ce daha bu­cak­ken imza kam­pan­ya­la­rı açı­la­rak, ya­zış­ma­lar ya­pı­la­rak ve zi­ya­ret­ler­de bu­lu­nu­la­rak fa­ali­ye­te geç­me­si­nin sağ­lan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Mus­ta­fa Akay, ” Bu tür so­run­lar­da bir­lik olun­ma­sı önem arz eder. Gör­dü­ğü­müz man­za­ra bize bu bir­li­ğin sağ­lan­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. O zaman iz­le­necek ro­ta­nın iyi be­lir­len­me­si ge­re­kir. Bunun için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken­ler­den biri ve ilki der­hal bir heyet oluş­tu­ru­la­rak ça­lış­ma­la­ra baş­lan­ma­sı­dır. Bizce, he­ye­tin Be­le­di­ye Baş­ka­nı baş­kan­lı­ğın­da oluş­tu­rul­ma­sı en doğru yol­dur. Şehr-i emin ola­rak bu görev be­le­di­ye baş­ka­nı­na düşer. Oluş­tu­ru­la­cak he­yet­te cum­hur ve mil­let it­ti­fa­kı­nın tem­sil­ci­le­ri, mes­lek odası ve iş adam­la­rın­dan isim­ler bu­lun­ma­lı­dır. Yedi ki­şi­den oluş­tu­ra­cak heyet başta T.İş Ban­ka­sı Bölge ve Genel Mü­dür­lü­ğü olmak üzere zi­ya­ret­ler­de bu­lun­ma­lı­lar ve bu ka­ra­rın yan­lış­lı­ğı­nı ber­rak bir dille an­lat­ma­lı­dır­lar. Alı­nan karar Kur’an ayeti de­ğil­dir. De­ğiş­ti­ri­le­bi­lir. Bir banka yıl­lar­dır hiz­met ver­di­ği bir yö­re­den di­ji­tal­leş­me ge­rek­çe­siy­le, ko­lay­ca­cık çekip gi­de­mez. Başka ge­rek­çe­le­ri ve olum­suz­luk­lar var ise, şeh­rin yö­ne­ti­ci­le­rin­den ve Ye­ni­ce­li­ler­den gi­de­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir­ler. Kı­sa­ca­sı, bir ban­ka­nın gi­di­yor ol­ma­sı ba­si­te alı­na­cak bir iş de­ğil­dir ve şeh­rin ge­le­ce­ği­ni il­gi­len­di­rir. Bu şu­be­nin bu­ra­dan git­me­si demek Ye­ni­ce’nin pres­ti­ji­nin yerle bir edil­me­si de­mek­tir. Bu karar tüm Ye­ni­ce’yi et­ki­le­ye­cek­tir. İş adam­la­rı, esnaf, kurum ve ku­ru­luş­lar bu işten olum­suz et­ki­le­ne­cek­ler­dir. Kı­sıt­lı zaman içe­ri­sin­de oluş­tu­ru­la­cak heyet An­ka­ra ve İstan­bul zi­ya­ret­le­ri­ni plan­la­ma­lı ve tez elden ça­lış­ma­ya baş­la­ma­lı­dır”