ANCAK 12 BİN LİRA BU­LU­NABİLİRSE…

İLÇEMİZİN Özal Ma­hal­le­si’nde an­ne­siy­le bir­lik­te ya­şa­yan 7 ya­şın­da­ki İrem Sahra’nın dramı göz ya­şar­tı­yor. Yedi ya­şın­da­ki İrem, an­ne­si Yeliz Yağ­ba­san’ın ver­di­ği bil­gi­ye göre iki yıl önce ka­ra­ci­ğer nakli oldu. Mikro se­fa­li has­ta­lı­ğı ta­nı­sı ko­nu­lan küçük İrem Ata­şe­hir Me­mo­ri­al Has­ta­ne­sin­de ka­ra­ci­ğer nakli ol­ma­dan önce de güneş aler­ji­si­ne sa­hip­ti. Küçük İrem’de gü­ne­şe karşı olu­şan aler­ji za­man­la cilt kan­se­ri­ne dö­nüş­tü. Cilt kan­se­ri ne­de­niy­le yü­zün­de çıkan tü­mör­ler şimdi de göz­le­re sıç­ra­dı. Küçük İrem’in bu dert­ten kur­tu­la­bil­me­si için aci­len ame­li­yat ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Şim­di­ye değin 12’si yü­zün­den olmak üzere top­lam 17 kez ame­li­yat olan küçük İrem, gözde be­lir­le­nen ra­hat­sız­lık­tan sonra bu kez Şişli Me­mo­ri­al Has­ta­ne­si’nde 18. ame­li­ya­tı­na gi­recek. İrem’in gö­zün­de­ki tü­mör­ler­le il­gi­li ta­nı­yı Prof. Dr. Barış Sön­mez koydu. Bu ola­yın far­kı­na da 16 Ekim’de va­rıl­dı.
Yü­zün­de olu­şan tü­mör­ler ame­li­yat­la alın­dık­tan sonra ye­ni­den be­li­ri­yor. Tü­mör­ler bu kez göz­le­re de sıç­ra­dı. Göz­ler­de­ki tü­mör­le­rin alın­ma­sı için 12 bin li­ra­ya ih­ti­yaç var.
Şim­di­ye kadar ya­pı­lan ame­li­yat­la­rı kendi ola­nak­la­rıy­la kar­şı­la­yan aile şu anda tam sı­kış­mış du­rum­da. Yedi ya­şın­da olan, okula gi­de­me­yen ve ko­nu­şa­ma­yan İrem Sahra’ya sahip çık­mak tüm Ye­ni­ce­li­le­rin gö­re­vi­dir.
Bu ço­cu­ğu­mu­zun ya­şa­ma dö­ne­bil­me­si için an­ne­si Yeliz Yağ­ba­san adına açı­lan TR­960001000533710525185003 – 0533710525185003 he­sa­ba tüm hem­şeh­ri­le­ri­mi­zin ka­rın­ca ka­ra­rın­ca kat­kı­da bu­lun­ma­la­rı bir in­san­lık gö­re­vi­dir. Ay­rı­ca, şeh­ri­mi­zi yö­ne­ten­ler; başta kay­ma­kam­lık ve be­le­di­ye­ler olmak üzere, tüm ku­rum­lar bu du­ru­ma du­yar­lı­lık gös­ter­me­li­dir­ler. İna­nı­yo­ruz ki, bu olaya sahip çı­ka­cak­la­rın ba­şın­da yerli es­na­fı­mız başı çe­ke­cek­tir. Gön­de­ri­lecek bir kuruş bile küçük İrem’in ya­şa­ma şan­sı­nı ar­tı­ra­cak­tır. Ay­rı­ca, ina­nı­yo­ruz ki, bu tür olay­la­ra du­yar­lı­lı­ğıy­la bi­li­nen Sayın Va­li­miz Fuat Gürel de des­tek­le­ri­ni esir­ge­me­ye­cek­tir.