POŞET POŞET ÇÖP TOP­LA­DI­LAR

YENİCE Ara­do­lu Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri, öğ­rent­men­le­ri eş­li­ğin­de il­çe­mi­zin gözde me­si­re ye­ri­le­rin­den bi­ri­si olan, Gök­te­pe Yay­la­sı’nda po­şet­ler­le çöp top­la­ya­rak çevre te­miz­li­ği­ne dik­kat çek­ti­ler.
Ana­do­lu Li­se­si Gezi ve Ta­nı­tım Ku­lü­bü’nün or­ga­ni­zas­yo­nun­da 9. ve 10. sınıf öğ­ren­çi­le­ri ve öğ­ret­men­ler, ‘Çö­pü­nü çöpe at’, ‘Çö­pü­ne sahip çık’ slo­ga­nıy­la il­çe­mi­zin tabii gü­zel­li­ği olan Gök­te­pe Yay­la­sı’nda çevre te­miz­li­ği yap­tı­lar. Daha temiz bir çevre için, çöp po­şet­le­ri­ni ve el­di­ven­le­ri­ni giyen öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler pik­nik ala­nın­da­ki çöp­le­ri çöp po­şet­le­ri­ne dol­dur­du­lar. 120 torba çöp top­la­yan öğ­ren­ci­ler, pik­nik­çi­le­re do­ğa­yı ve çev­re­yi temiz tut­ma­la­rı uya­rı­sın­da da bu­lun­du­lar. Öğ­ren­ci ve öğ­ret­men­ler, top­la­dık­la­rı çöp­le­rin yo­ğun­lu­ğu­nu şise ve plas­tik­le­rin oluş­tur­du­ğu­nu, bun­la­rın da do­ğa­ya büyük zarar ver­di­ği­ni be­lir­tir­ler­ken; “İnlan­lar, git­tik­le­ri me­si­re ye­ri­ni nasıl bul­mak is­ti­yor­lar­sa, öyle bı­rak­ma­lı­dır­lar. Git­ti­ği yerde çö­pü­nü kal­dır­ma­yan­lar, bir daha gel­dik­le­rin­de bu­ra­da otu­ra­cak yer bu­la­maz­lar. Ye­ni­ce Or­man­lar Tür­ki­ye’ye ve dün­ya­ya mal olmuş en sıcak en­de­mik tür­le­ri­nin bu­lun­du­ğu eşsiz bir do­ğa­ya sahip. Do­ğa­mı­zı se­vi­yor­sak, çev­re­ye de du­ya­rı­lı olmak zo­run­da­yız.” de­di­ler.