ATATÜRK MAHALLESİ’NDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

İLÇEMİZ Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bay­ra­mın bi­rin­ci günü şehit Celal Hatıl’ın ba­ba­sı Meh­met Hatıl’a ait evde çıkan yan­gın semt sa­kin­le­ri­ni kor­kut­tu.
Ata­türk Ma­hal­le­si Çay sem­tin­de bi­ti­şik nizam afet ko­nut­la­rın­dan olan Meh­met Hatıl’a ait evde bay­ra­mın bi­rin­ci günü henüz be­lir­le­ne­me­yen bir ne­den­le odun­luk kıs­mın­dan yan­gın çıktı. Yan­gı­na Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Orman İşlet­me­si it­fa­iye­le­ri mü­da­ha­le etti. Bi­ti­şik nizam olan diğer ev­le­re de yan­gı­nın sıç­ra­ma­ma­sı için it­fa­iye ekip­le­ri yoğun çaba gös­ter­di­ler ve yan­gı­nı diğer ev­le­re de sıç­ra­ma­dan sön­dür­dü­ler.
Olay ye­ri­ne Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı ve Kay­ma­kam Mu­ham­met Ev­li­ce’de gel­di­ler.
Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Orman İşlet­me­si ekin­le­ri­ne ekip­le­ri­ne ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı te­şek­kür eden Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı; “Fa­ci­ay­la karşı kar­şı­ya kal­ma­dan it­fa­iye ekip­le­ri­mi­zin üstün gay­ret­le­ri ve orman iş­let­me­miz it­fa­iye ekip­le­ri­nin ça­lış­ma­la­rıy­la çıkan yan­gı­nı bi­ti­şik ni­zam­da olan ev­le­re sıç­ra­ma­dan ön­le­yen ve şu an so­ğut­ma ça­lış­ma­sı yapan ekip­le­ri­mi­ze te­şek­kür edi­yo­rum. Üz­gü­nüz bu mü­ba­rek günde keşke ol­ma­say­dı. Bu tür afet ve fe­la­ket­ler her­ke­sin ba­şı­na ge­le­bi­li­yor. Çıkış ne­de­ni elekt­rik kon­ta­ğı olma ih­ti­ma­li çok yük­sek. Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si ve Orman İşlet­me­si ile bir­lik­te yan­gı­na mü­da­ha­le­de emeği geçen her­ke­se te­şek­kür edi­yo­rum. Her­ke­se geç­miş olsun di­yo­rum” dedi.