İNSAN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

İLÇEMİZ Men­de­res Ma­hal­le­si Ça­vuş­lar sem­tin­de ka­na­li­zas­yon so­ru­nu ya­şa­nı­yor. Ça­vuş­lar semti sa­kin­le­ri­nin ver­dik­le­ri bil­gi­ye göre, ca­mi­nin alt ta­ra­fın­da bu­lu­nan ev­le­rin ka­na­li­zas­yon­la­rı yak­la­şık 150 metre açık­tan akı­yor. Açık­tan akan ka­na­li­zas­yon insan sağ­lı­ğı­nı da teh­dit edi­yor. Ça­vuş­lar Ma­hal­le­si sa­kin­le­ri yazın bal­kon­la­rın­da ka­na­li­zas­yon ko­ku­sun­dan otu­ra­ma­dık­la­rı­nı, bu du­ru­ma çözüm bu­lun­ma­sı­nı is­ti­yor­lar. Be­le­di­ye yet­ki­le­ri­nin daha önce bu­ra­da ki so­ru­nun çö­zü­le­ce­ği­ne dair de söz­ler ver­dik­le­ri ileri sü­rü­lü­yor. Du­ru­mu be­le­di­ye il­gi­li­le­ri­ne du­yu­ru­yor, ge­rek­li ça­lış­ma­nın ya­pı­la­rak açık­ta akan ka­na­li­zas­yon so­ru­nun çö­züm­len­me­si­ni di­li­yo­ruz.