YORTAN BELEDİYESİ 17 AĞUSTOS’TA YAPILACAK

İLÇEMİZİN tek bel­de­si Yor­tan’da yarın Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen şen­lik­ler ya­pı­la­cak. Yor­tan Be­le­di­ye­si Şen­lik­le­ri adı al­tın­da ya­pı­la­cak et­kin­li­ğin star­tı 17 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 11.00’da ve­ri­lecek ve saat 21.00’da sona erecek.
Gün­düz prog­ra­mın­da yerel sa­nat­çı­lar ile çe­şit­li et­kin­lik­le­rin ya­pı­la­ca­ğı prog­ram­da akşam saat 18.45’den iti­ba­ren Sevgi Petek ve Ra­ma­zan Çelik sahne ala­cak­lar.
Yor­tan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ali Şık, yarın ya­pı­la­cak et­kin­lik­le­re tüm Ye­ni­ce­li­le­rin da­vet­li ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.