“BAKZİFED İLE BATI KA­RA­DENİZ’İN GÜ­CÜ­NÜ OR­TA­YA ÇI­KAR­DIK”

BATI Ka­ra­de­niz Sa­na­yi­ci ve İş İnsan­la­rı Der­nek­le­ri Fe­de­ras­yo­nu (BAKZİFED), Batı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel alan­la­rı­na önem­li kat­kı­lar­da bu­lu­nu­yor. 3 ilde bin 500 üye­siy­le 50 fark­lı sek­tör­de fa­ali­yet gös­te­ren BAKZİFED, bölge il­le­ri­nin kal­kın­ma­sı ve il­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin art­ma­sı için çaba gös­te­ri­yor.
BAKZİFED Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Fahri Özsoy, “Böl­ge­miz­de­ki iş dün­ya­sı­nın po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­ra­rak, Batı Ka­ra­de­niz’in için­de­ki gücü or­ta­ya çı­kar­dık. Fe­de­ras­yo­nu­muz bün­ye­sin­de­ki der­nek­le­ri­mi­ze üye iş in­san­la­rı ola­rak, 15 mil­yon do­lar­lık işlem hac­miy­le Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne önem­li öl­çü­de katma değer sağ­lı­yo­ruz ”diye ko­nuş­tu.
Üye­ler arası bağ­la­rı güç­len­di­re­rek, BAKZİFED ça­tı­sı al­tın­da­ki der­nek­le­re üye iş in­san­la­rı­nın güç bir­lik­le­ri­ni ar­tır­ma­yı he­def­le­dik­le­ri­ni ifade eden Özsoy, üye­le­rin böl­ge­sel, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı pa­zar­la­ra da açıl­ma­sı­na ola­nak sağ­la­ya­cak ça­lış­ma­lar ha­zır­la­dık­la­rı­nı söy­le­di.
Tek­no­lo­jik ge­liş­me­le­re bağlı ola­rak ti­ca­ret şart­la­rı­nın de­ğiş­ti­ği­ne dik­kat çeken Özsoy, Demir Çelik Sek­tö­rü, Kömür ve diğer üre­tim alan­la­rın­da her zaman önem­li bir bölge olan Batı Ka­ra­de­niz­de fa­ali­yet gös­te­ren iş in­san­la­rı­nın ileri tek­no­lo­ji­yi kul­la­na­rak di­ji­tal ge­liş­me­le­re en­teg­re ol­ma­da en ileri dü­zey­de ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti.
HEDEFİMİZ SÜR­DÜ­RÜ­LEBİLİR GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ YÜK­SEK BİR BÖLGE
Zon­gul­dak, Bar­tın, Ka­ra­bük il­le­ri­nin kal­kın­ma­sı ve bu il­le­rin ge­liş­miş­lik dü­ze­yi­nin art­ma­sı için çaba sarf et­tik­le­ri­ni de dile ge­ti­ren BAKZİFED Baş­kan Yar­dım­cı­sı Özsoy, “Böl­ge­miz­de­ki iş dün­ya­sı­nın po­tan­si­ye­li­ni ar­tı­ra­rak, Batı Ka­ra­de­niz’in Gü­cü­nü or­ta­ya çı­kar­dık. BAKZİFED Batı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si­nin iş in­san­la­rı­nın, 15 mil­yon do­lar­lık işlem hac­miy­le Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne önem­li öl­çü­de katma değer sağ­lı­yo­ruz. Böl­ge­nin ti­ca­ret hac­mi­nin art­ma­sı en büyük he­def­le­ri­miz ara­sın­da diyen Özsoy, he­de­fi­miz sür­dü­rü­le­bi­lir ge­liş­miş­lik dü­ze­yi yük­sek bir böl­ge­nin iş in­san­la­rı ola­rak böl­ge­mi­zi ye­ni­den ül­ke­nin ca­zi­be mer­ke­zi ha­li­ne ge­tir­mek is­ti­yo­ruz ”dedi
Özsoy şöyle devam etti; “BAKZİFED ola­rak der­nek­le­ri­mi­zin üye­le­ri­ne glo­bal dün­ya­nın şart­la­rı olan kü­re­sel bakış açısı ile fark ya­rat­mak ve ino­va­tif pro­je­ler yap­ma­la­rı­na imkan sağ­la­ya­cak or­tam­lar oluş­tu­ru­yo­ruz. Kü­re­sel pi­ya­sa­la­rın şart­la­rı­na uygun ola­rak Zon­gul­dak, Bar­tın, Ka­ra­bük il­le­rin­de­ki iş in­san­la­rı­na katkı sağ­la­ya­cak bir­lik­te­lik­ler amaç­lı­yo­ruz. Batı Ka­ra­de­niz Böl­ge­si iş in­san­la­rı­nın güç­le­ri­ni bir­leş­ti­re­rek önce böl­ge­si­ne sonra da Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne önem­li kat­kı­lar sun­ma­la­rı­na im­kan­lar sağ­lı­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar ışı­ğın­da Batı Ka­ra­de­niz böl­ge­si kü­re­sel pi­ya­sa­lar­da önem­li bir ti­ca­ret mer­ke­zi ola­rak ye­ri­ni ala­cak­tır”