PAZAR GÜNÜ BİSİKLET YARIŞLARI YAPILACAK

İLÇEMİZDE ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu Şeker Kan­yo­nu’ adıy­la bugün ve yarın şen­lik ya­pı­la­cak. Muh­tar­lar Der­ne­ği ön­cü­lü­ğün­de ya­pı­la­cak olan şen­lik saat 17.30’da yö­re­sel ürün­le­rin ta­nı­tım ve sa­tı­şıy­la baş­la­ya­cak. Saat 19.30’dan iti­ba­ren de Satuk Köyü Uzun­kum Ma­hal­le­si’nde Orhan Yaka, Yal­çın-Şa­hi­ka Erdem ve Hasan Yıl­maz’ın kon­ser­le­riy­le devam edecek ve gece 00.30’da süp­riz­le­rin ar­dın­dan ilk­gün et­kin­lik­le­ri sona erecek.
Et­kin­lik­le­rin ikin­ci günü 15 Tem­muz De­mok­ra­si Mey­da­nı’nda saat 19.00’da Kar­deş­ler Or­kest­ra­sı ile açı­la­cak. Saat 20.00’da Hü­se­yin Su­ba­şı, 21.00’da Ege­men Sek­men, saat 22.00’da Şa­hi­ka-Yal­çın Erdem (Gö­nül­le­rin çifti) ala­cak­la­rı sahne ile prog­ram sona erecek.
25 Ağus­tos Pazar günü de, Ye­ni­ce Kay­ma­kam­lı­ğı ve Ye­ni­ce Be­le­di­ye­si or­ga­ni­zas­yo­nun­da dü­zen­le­nen 10. Ye­ni­ce Ku­pa­sı Dağ Bi­sik­ler Ya­rış­la­rı ya­pı­la­cak. Ya­rış­la­rın star­tı, sabah saat 09.30’da Seyir Te­ra­sı’ndan ve­ri­lecek. Çe­şit­li ka­te­go­ri­ler­de ya­pı­la­cak Ulu­sal ya­rış­lar­da de­re­ce­ye giren spor­cu­la­ra saat saat 15.30’da dü­zen­le­necek tö­ren­le ödül­le­ri ve­ri­lecek. Ödül tö­re­nin­den sonra prog­ram sona erecek.