YÜKSEKOKUL DAHA ÇABUK BÜYÜR

İLÇEMİZ Mes­lek Yük­sek Okulu’nda yeni dönem ka­yıt­la­rı bugün sona eri­yor. Edi­ni­len bil­gi­le­re göre, 3 bö­lüm­le eği­tim veren okul­da bu yıl 200 ci­va­rın­da öğ­ren­ci­nin öğ­re­nim gör­me­si bek­le­ni­yor. 12 bölüm açı­la­bi­lecek ka­pa­si­te­ye bir bi­na­ya sahip olan okula, Ye­ni­ce­li­le­rin ve şehir yö­ne­ti­ci­le­ri­nin sahip çık­ma­la­rı ge­re­ki­yor.
Oku­lun ta­nı­tı­mı ko­nu­sun­da şehir yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ge­rek­li gay­re­ti gös­ter­me­le­ri ha­lin­de, bü­yü­me­nin hız­la­na­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Hal­kın da okula, okul kad­ro­su­na ve öğ­ren­ci­ye sahip çıkar bir tavır koy­ma­sı bü­yü­me­yi hız­lan­dı­ra­cak­tır. Okul için Ye­ni­ce’ye gelen öğ­ren­ci ve ve­li­le­ri­nin il­çe­mi­zin ta­nı­tım el­çi­le­ri ol­ma­la­rı­na il­çe­miz yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve hal­kın ta­vır­la­rı büyük önem ta­şı­yor. Kı­sa­ca­sı, o okul bizim oku­lu­muz­dur. Hep bir­lik­te sahip çık­ma­lı­yız.