YILDA BİR KEZ FESTİVAL YAPILMALIDIR…

İLÇEMİZDE Çel­tik Köyü Muh­ta­rı Sezai Çoban’ın dü­zen­le­di­ği Gök­te­pe Şen­lik­le­rin­den sonra, bugün ve yarın da Muh­tar­lar Der­ne­ği Ön­cü­lü­ğü’nde ya­pı­la­cak olan ‘Saklı Cen­ne­tin Yolu, Şeker Kan­yo­nu Şen­lik­le­ri’ ve pazar günü de 10. Ye­ni­ce Ku­pa­sı Dağ Bi­sik­let Ya­rış­la­rı ger­çek­leş­ti­ri­lecek. 13 Eylül’de de Be­le­di­ye ta­ra­fın­dan dü­zen­le­necek olan şen­lik­le­rin bun­dan böyle yılda bir kez tek Fes­ti­val ola­rak ya­pıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Böy­le­ce bu tür et­kin­lik­ler kon­ser ol­mak­tan çı­ka­rıl­ma­lı, kül­tü­rel ve sos­yal bo­yut­lar­la des­tek­len­me­li­dir.
Kısır çe­kiş­me­ler­le gün­de­me gelen ve Ka­ra­bük ba­sı­nın­da si­ya­si oyun ola­rak yo­rum­la­nan bu tür or­ga­ni­zas­yon­la­rın il­çe­mi­ze yarar değil, zarar ver­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.
Bu ne­den­le, geniş ka­tı­lım­la, her­ke­si­mi ku­cak­la­ya­cak bir ko­mi­te oluş­tu­ru­la­rak yılda dolu dolu, ge­re­kir­se bir hafta sü­recek bir fes­ti­val ya­pıl­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Ör­nek­le­ri, Dev­rek’te, Ereğ­li’de, Saf­ran­bo­lu’da olan bu tür or­ga­ni­zas­yon­lar­la tu­rizm yo­lun­da emin adım­lar­la iler­le­yen il­çe­mi­zin adını daha iyi du­yur­ma im­ka­nı ola­cak­tır.
Geç­miş yıl­lar­da ol­du­ğu gibi, il­çe­mi­zin önem­li gün­le­rin­den bi­rin­de, (Be­le­di­ye­nin ku­ru­lu­şu, ilçe oluşu) gibi bir günde bu or­ga­ni­zas­yo­nun ya­pıl­ma­sı­nı öne­ri­yor, bu ko­nu­da şehri yö­ne­ten­le­rin ve si­ya­si­le­rin bir­lik ve be­ra­ber­lik için­de ha­re­ket ede­rek bunu ba­şar­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­ruz.