BELGE VERİLDİ

HALK Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü ile İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü’nün iş­bir­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len 32 sa­at­lik Süt Hij­ye­ni Kursu belge da­ğı­tım tö­re­ni Tır Köyü Güney Or­ta­oku­lu’nda ya­pıl­dı.
Tö­re­ne, Kay­ma­kam Mu­ham­med Ev­li­ce, İl Tarım ve Orman Mü­dü­rü Çetin Ay­va­lık, İlçe Milli Eği­tim Mü­dü­rü İsmail Özden, İlçe Tarım ve Orman Mü­dü­rü Hakan Yıl­maz, Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dü­rü Erol Kö­se­oğ­lu ka­tıl­dı.
Kay­ma­kam Ev­li­ce, Gıda Hij­ye­ni, Ahır ve Sağım Hij­ye­ni, Doğru Sağım Tek­nik­le­ri, Çiğ Sütte Mu­aye­ne Yön­tem­le­ri, Çiğ Süte Uy­gu­la­nan Isıl İşlem Çe­şit­le­ri, Çiğ Sütün Ka­li­te Özel­lik­le­ri, Çiğ Sütün So­ğu­tul­ma­sı ve De­po­lan­ma­sı, Süt­ten Bu­la­şan Has­ta­lık­lar ko­nu­la­rı­nın iş­len­di­ği kur­sun so­nun­da belge al­ma­ya hak ka­za­nan 22 kur­si­ye­ri teb­rik etti. Kur­si­yer­le­re bel­ge­le­ri İlçe Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce ta­ra­fın­dan ve­ril­di.
Ay­rı­ca kur­si­yer­le­re Süt Üre­ti­mi ve Ahır Hij­ye­nin­de kul­la­nıl­mak üzere do­na­nım ve de­zen­fek­tan­lar da­ğı­tıl­dı.
Kay­ma­kam Mu­ham­med Ev­li­ce Halk Eği­tim ve İlçe Tarım ve Orman Mü­dür­lü­ğü iş­bir­li­ği ile kurs açan kurum yet­ki­li­le­ri­ne te­şek­kür etti. Prog­ram kur­si­yer­ler ile be­ra­ber anı fo­toğ­ra­fı çe­kil­me­si ile sona erdi.