Diğer İller

AKP’DEN MİLLETVEKİLİĞİNE MÜRACAAT ETTİ

24 HAZİRAN’da erken seçim kararı alınması sonrasında siyasi çevrelerde hareketlendi. 24 Haziran 2018’de yapılacak erken seçim için ilçemizde de aday adaylığı bolluğu yaşanıyor. Haziran ayında yapılacak seçimler öncesinde siyasi partilerde adaylık yarışı ve aday belirleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde ilçemizden 5 kişi AKP’den Karabük Milletvekili …

Devamını

KARABÜK’TEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

İLÇEMİZ işa­dam­la­rın­dan Rifat Koca, 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak se­cim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Aday­lık baş­vu­ru­su­nu AKP Ka­ra­bük İl Baş­kan­lı­ğı’na yapan Rifat Koca, ga­ze­te­mi­zi zi­ya­ret ede­rek bir açık­la­ma yaptı. Koca, açık­la­ma­sın­da; “24 Ha­zi­ran 2018 Pazar günü ya­pı­la­cak olan Mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de Ak Parti’den mil­let­ve­ki­li aday adayı ola­rak mü­ra­ca­atı­mı­zı ger­çek­leş­tir­dik. Ama­cım, …

Devamını

“TE­ŞEK­KÜR­LER KI­LIÇ­DA­ROĞ­LU”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Te­şek­kür­ler Kı­lıç­da­roğ­lu” de­nil­di. Ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da şu gö­rüş­le­re yer ve­ril­di; “İyi Parti Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 78 il ve il­çe­le­rin­de ör­güt­le­ne­rek ilk genel kurul kong­re­si­ni 10 Ara­lık 2017 ta­ri­hin­de yap­mış­tır. Hü­kü­me­tin ve onun or­ta­ğı­nın şart koy­du­ğu 6 aylık sü­re­yi dol­dur­ma­sı­na rağ­men se­çi­me sok­ma­ma …

Devamını

AKP’DEN MİLLET­VEKİLİ ADAY ADAYI OL­DU­ĞU­NU AÇIK­LA­DI

İLÇEMİZİN Güney Köyü’nden olup, Halen Sa­kar­ya’da ika­met eden Sedat Çe­ne­siz, gazetemize yaptığı açıklamada 24 Ha­zi­ran’da ya­pı­la­cak Genel Se­çim­ler­de AKP’den Ka­ra­bük Mil­let­ve­ki­li aday adayı ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Ül­ke­miz­de fa­ali­yet gös­te­ren mar­ket­ler zin­ci­rin­de iş ha­ya­tı­na baş­la­yan Sedat Çe­ne­siz, kısa sü­re­de üst düzey yö­ne­ti­ci­lik se­vi­ye­si­ne yük­sel­di. Bu mar­ket­ler zin­ci­ri­ne il­çe­miz­den de çok sa­yı­da ki­şi­yi …

Devamını

ÇAYCUMA TSO YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

14 NİSAN’da yapılan seçimle göreve gelen Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu başkanlığında yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yaptı. Buna göre; Serhat Dereli ve Fatih Özkütük Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Deniz Saraç Muhasip Üye ve Çağatay Yurtbay, Ali Karakaş, Aytekin Pekdemir Yönetim Kurulu üyeleri olarak belirlendi. Yönetim …

Devamını

SEYİR TERASI TÖRENLE HİZMETE AÇILDI

BELEDİYE ta­ra­fın­dan 2014 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ve 9 bun­ga­lov ev dı­şın­da ta­mam­la­nan Ih­la­mur Seyir Te­ra­sı geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te açıl­dı. İçe­ri­sin­de res­to­ran, ka­fe­ter­ya, mes­cit ve 29 bun­ga­lov evin bu­lun­du­ğu proje 9 ev dı­şın­da ta­mam­la­na­rak hiz­me­te açıl­dı. Dü­zen­le­nen açı­lış tö­re­ne Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­met Fatih De­mi­rel, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı …

Devamını

TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİNDE

ÜÇ oğ­luy­la bir­lik­te Çay­cu­ma’da ha­ri­ka­lar ya­ra­tan hem­şeh­ri­miz Ali Ka­ra­kaş, Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­li­ği­ne se­çil­di. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de ya­pı­lan ve 900 üye­nin oy kul­la­nı­mı ile Çay­cu­ma Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın 20 ki­şi­lik mec­li­si be­lir­len­di. Ali Ka­ra­kaş , 20 ki­şi­lik mec­li­se se­çil­di. 20 mec­lis üyesi Ali Ka­ra­kaş baş­kan­lı­ğın­da top­la­na­rak …

Devamını

BANU AVAR’DA ŞEKEN KANYONU’NA GELDİ

GAZETECİ-yazar Banu Avar, Türk Eğitim-Sen Karabük Şubesi’nin organizasyonuyla Karabük’e gelerek Kent Meydanı’ndaki Belediye Konferans Salonu’nda söyleşi yaptı. Yazar-Gazeteci Banu Avar, Şeker Kanyonu’nda planlanan HES yapımına karşı mücadele sürdüren Yenicelilere destek vermek için cumartesi sabahı Şeker Kanyonu’na geldi. Burada Yenice Platformu ve vatandaşlar tarafından karşılanan Banu Avar’a Şeker Kanyonu hakkında platform …

Devamını

BİR YENİCELİ

İSTANBUL Bahçeşehir Üniversitesi’nde Basın Konseyi’yle ilgili toplantıyı organize eden Tuğba Göktaş yakasına Yenice Kokartı taktı. İlçemizin Ibrıcak Köyünden olan Tuğba Göktaş, İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde” yüksek lisans yapmaya başladı. İki yıllık yüksek lisans çalışmalarının ikinci yıl …

Devamını

FOX TV GENEL YAYIN YÖNETMENİ DOĞAN ŞENTÜRK’TEN

FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk katıldığı bir panelde Şeker Kanyonu’ndaki HES Projesi ile ilgili bir konuşma yaptı. Beşiktaş Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğrencilerinin düzenlediği “Hükümet ve Liderlik Okulu” adlı panelde, salonda bulunan 200’ü aşkın kişiye hitaben yaptığı konuşmada Şentürk; “Şeker Kanyonu’na yapılacak HES’le ilgili verilen mücadeleye destek …

Devamını