ÇOCUK DOKTORU İSTENİYOR

İLÇEMİZ Dev­let Has­ta­ne­si’ne çocuk dok­to­ru ata­ma­sı ya­pıl­ma­sı is­te­ni­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’nın Per­so­nel Da­ğı­lım Cet­ve­lin­de kad­ro­su açık bu­lu­nan çocuk dok­to­ru­nun atan­ma­sıy­la bir­lik­te has­ta­ne­nin iş­le­vi­nin de ar­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten yurt­taş­lar, bu ata­ma­nın biran önce ger­çek­leş­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor­lar.
Has­ta­ne baş­he­ki­mi Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Hasan Özkan’ın öz­ve­ri­li ça­lış­ma­la­rı ile önem­li bir yere sahip olan Ye­ni­ce Dev­let Has­ta­ne­si’nin iş­lev­sel­li­ği­nin daha da art­ma­sı için kad­ro­su­nun dol­du­rul­ma­sı ge­re­ki­yor. Çok güzel bir bi­na­sı bu­lu­nan has­ta­ne­nin atıl va­zi­yet­ten kur­ta­rıl­ma­sı da bek­le­ni­yor. Da­hi­li­ye Uz­ma­nı Dr. Hasan Özkan’a çevre il­çe­ler­den de has­ta­la­rın gel­di­ği göz­le­nir­ken, geç­ti­ği­miz gün­ler­de ata­nan Uzman Aile He­ki­mi Meh­met Şim­şek’in de önü­müz­de­ki gün­ler­de gö­re­vi­ne baş­la­ma­sı bek­le­ni­yor.
Öte yan­dan, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan Dev­let Has­te­ne­si’ne yeni bir diş üniti tah­sis edil­di­ği, önü­müz­de­ki gün­ler­de hiz­me­te gi­re­ce­ği öğ­re­nil­di.