FINDIKALTI TESİSLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

KA­RA­BÜK Va­li­si Fuat Gürel, il­çe­miz­de doğa tu­riz­mi­ni ge­liş­tir­mek, kamp alan­la­rı oluş­tur­mak, al­ter­na­tif tu­rizm alan­la­rı ile genç­le­ri­mi­zi doğa tu­riz­mi­ne yön­len­dir­mek ve doğa ile iç içe bü­tün­le­şik bir yaşam oluş­tur­mak ama­cıy­la Doğa Bilim ve Eği­tim Okulu (Cam­pa­nu­la) Fın­dı­kal­tı pro­je­si kap­sa­mın­da Yeşil Ye­ni­ce Genç­lik Spor ve İzci­lik Ku­lü­bü ta­ra­fın­dan tah­si­si talep edi­len Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü Fın­dı­kal­tı Te­sis­le­rin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.
Yıl­maz Üs­kü­dar­lı ve Recep Ka­ra­dön­gel’in ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan der­nek doğa ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­la­rıy­la dik­kat çe­ki­yor.
Te­sis­ler­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Gürel’e, Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Ze­ke­ri­ya Be­yaz­lı, Ye­ni­ce Kay­ma­ka­mı Mu­ham­med Ev­li­ce, İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Sırrı Tuğ, İl Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı J. Kd. Albay Ali Sefa Yıl­maz, İl Özel İda­re­si Genel Sek­re­te­ri Meh­met Uzun, Genç­lik ve Spor İl Mü­dü­rü Ab­dul­ka­dir Çetin, Orman Su İşleri Şube Mü­dü­rü Ahmet Işık ile Ye­ni­ce Genç­lik Spor ve İzci­lik Ku­lü­bü yet­ki­li­le­ri eşlik etti.
Vali Fuat Gürel ve be­ra­be­rin­de­ki he­ye­te bil­gi­ler veren Ye­ni­ce Genç­lik Spor ve İzci­lik Ku­lü­bü yet­ki­li­le­ri Fın­dı­kal­tı Te­sis­le­ri­nin tah­si­si ha­lin­de; Genç­le­ri­mi­zi tek­no­lo­ji ba­ğım­lı­lı­ğın­dan ko­ru­mak, de­za­van­taj­lı bi­rey­le­ri­mi­zin doğa ile iç içe ol­ma­la­rı­nı sağ­la­mak, ka­dın­la­rı­mı­za yö­ne­lik al­ter­na­tif yaşam alan­la­rı oluş­tur­mak ve kır­sal tu­riz­mi ge­liş­tir­mek gibi he­def­le­ri­nin ol­du­ğu­nu ifade et­ti­ler.
Proje kap­sa­mın­da dü­şün­dük­le­ri ça­lış­ma­lar hak­kın­da da bil­gi­ler veren Ye­ni­ce Genç­lik Spor ve İzci­lik Ku­lü­bü yet­ki­li­le­ri; Doğa ve fo­toğ­raf­çı­lık ko­nu­sun­da ya­pı­la­cak et­kin­lik­le­re de ev sa­hip­li­ği yap­mak, Dağ bi­sik­le­ti fes­ti­va­li dü­zen­len­me­si­ne des­tek ver­mek, geyik bö­ğür­düm ala­nın­da ça­lış­ma­lar yap­mak, yö­re­sel yemek kül­tü­rün ta­nı­tı­mı­nın ya­pıl­ma­sı­na des­tek ver­mek, tıbbı ve aro­ma­tik bit­ki­le­rin ve man­tar ta­nı­tı­mı fa­ali­yet­le­ri ça­lış­ma­sı yap­mak, doğa ve yaban ha­ya­tı eği­tim­le­ri ver­mek, kamp et­kin­lik­le­ri dü­zen­le­mek ve al­ter­na­tif tu­rizm alan­la­rı oluş­tur­mak is­te­dik­le­ri­ni ifade et­ti­ler.
Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü Fın­dı­kal­tı Te­sis­le­rin­de ve çev­re­sin­de in­ce­le­me­ler­de bu­lu­nan Vali Gürel, be­ra­be­rin­de­ki kurum mü­dür­le­ri­ne ko­nu­nun de­tay­lı bir şe­kil­de araş­tı­rıl­ma­sı ta­li­ma­tı­nı verdi.