GAZETECİLER KARABÜK VE İLÇELERİNİ KONUŞTULAR

BÖL­GENİN dün­ya­ya açı­lan pen­ce­re­si BRTV’de ga­ze­te­ci­ler Ka­ra­bük ve il­çe­le­ri­ni tar­tış­tı­lar. Zafer Acar’ın Gün­dem Prog­ra­mı­na ka­tı­lan Ali Aşar, Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Serap Kiraz Ka­ra­oğ­lu ve Okan Küçük, 2018 yı­lı­nı de­ğer­len­dir­di­ler, 2019 yılı ve 31 Mart’ta ya­pı­la­cak yerel se­çim­ler­le il­gi­li dü­şün­ce­le­ri­ni açık­la­dı­lar.

BRTV’deki prog­ra­ma ka­tı­lan Ye­ni­ce Ga­ze­te­si Genel Yayın Mü­dü­rü Fahri Eli­eyi­oğ­lu, Ye­ni­ce’nin önem­li so­run­la­rı­na par­mak bastı. Eli­eyi­yoğ­lu, özel­lik­le HES du­ru­mu­nu gün­de­me ge­tir­di ve “Her­kes, Şeker Kan­yo­nu’nda HES’e karşı çı­kı­yor. Ancak, böyle bir proje bize da­ya­tı­lı­yor. İl Genel Mec­li­si’nin Ye­ni­ce­li üye­le­ri bu pro­je­ye karşı çı­kar­lar­ken, diğer il­çe­le­rin üye­le­ri onay ve­re­bi­li­yor­lar. Bunu an­la­mak müm­kün de­ğil­dir” dedi.
Eli­eyi­oğ­lu, il­çe­nin köy­le­ri­nin yol, su, gibi so­run­la­rı­nı da dile ge­ti­rir­ken, “Artık Ye­ni­ce’de de toplu ya­pı­laş­ma­lar yü­zün­den hava kir­li­li­ği or­ta­ya çık­ma­ya baş­la­mış­tır. Bunun önüme geç­mek için do­ğal­gaz mut­la­ka ge­ti­ril­me­li­dir. Ca­mi­ya­nı ve Seyir Te­ra­sı ile Ya­zı­köy’e ula­şım sağ­la­yan yola dö­kü­len sıcak as­fal­tın ke­nar­la­rı üzücü olay­lar ya­şan­ma­dan mut­la­ka dol­du­rul­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.” şek­lin­de ko­nuş­tu.