ÇENESİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

YENİCE Muh­tar­lar der­ne­ği Baş­ka­nı Ni­ya­zi Çe­ne­siz (59) dün sabah saat 05.00 su­la­rın­da ani­den ra­hat­sız­laş­tı ve ya­şa­ma göz­le­ri­ni yumdu.
Hemen has­ta­ne­ye ge­ti­ri­len Ni­ya­zi Çe­ne­siz’in kalp kri­zin­den öl­dü­ğü açık­lan­dı. Has­ta­ne­de, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı ta­ra­fın­dan ya­pı­lan in­ce­le­me­den sonra defin izni ve­ri­len Ni­ya­zi Çe­ne­siz için saat 11.00’de kö­yün­de bir tören dü­zen­len­di. Ni­ya­zi Çe­ne­siz, Ye­ni­ce Mer­kez Camii’nde öğ­le­yin kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zın­dan sonra aile me­zar­lı­ğın­da top­ra­ğa ve­ril­di.
Ni­ya­zi Çen­re­siz’in ölüm ha­be­ri üze­ri­ne Ye­ni­ce’liler ve muh­tar ar­ka­daş­la­rı has­ta­ne­ye akın et­ti­ler.
Güney Köyü eski muh­tar­la­rın­dan rah­met­li Hasan Çe­ne­siz’in oğlu olan Ni­ya­zi Çe­ne­siz’in ça­lış­ma ya­şa­mı ORÜS’te geçti. ORÜS’ün özel­leş­ti­ril­me­sin­den sonra Tokat Ba­yın­dır­lık Mü­dür­lü­ğü em­ri­ne ve­ri­len ve ar­dın­dan da Bar­tın Ba­yın­dır­lık Mü­dür­lü­ğün­de gö­rev­len­di­ri­len Ni­ya­zi Çe­ne­siz, emek­li ol­duk­tan sonra kö­yü­ne döndü. Ni­ya­zi Çe­ne­siz, 2009 yerel se­çim­le­rin­de Tir Kjöyü Muh­tar­lı­ğı­na se­çil­di. 2014 yı­lın­da da muh­tar olan Ni­ya­zi Çe­ne­siz, uzun sü­re­dir de Muh­tar­lar der­ne­ği Baş­kan­lı­ğı­nı yü­rü­tü­yor­du.
Ni­ya­zi Çe­ne­siz; or­man­la­rı­mız­da katı atık ber­ta­raf te­si­si ya­pı­la­ca­ğı ha­ber­le­ri üze­ri­ne ku­ru­lan Ye­ni­ce Plat­for­mu’nun da ku­ru­cu­la­rı ara­sın­da yer al­mış­tı. Şeker Kan­yo­nu’na ya­pı­la­cak HES için de açı­lan da­va­nın ta­ra­fı ol­muş­tu.
Ni­ya­zi Çe­ne­siz; Adil Çe­ne­siz’in ba­ba­sı, Onur Ka­ra­dön­gel, Ersoy Çaylı ve Ercan Onat’ın ka­yın­pe­der­le­ri, Yir­mi­beş­ler Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Sa­ki­ne Yir­mi­beş ile Erol Çe­ne­siz’in ağa­bey­le­ri, Tür­kan Çe­ne­siz’in de eşiy­di.