YÜKSEKOKULDA YENİ BÖLÜMLER İSTEĞİ

YENİCE Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da, il­çe­de­ki MYO’nun do­lu­luk ora­nı­nın ve bölüm sa­yı­sı­nın yeni aka­de­mik yılda ar­tı­rıl­ma­sı­nı is­te­di.
Şo­för­ler ve Oto­mo­bil­ci­ler Odası Baş­ka­nı Sedat Çakıl, açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di. “Önce hal­kı­mı­zın ve yüce mil­le­ti­mi­zin yeni yı­lı­nı kut­lar, İslam ale­mi­ne ve ül­ke­mi­ze ha­yır­lar ge­tir­me­si­ni di­le­rim.
Bi­lin­di­ği gibi, Ka­ra­bük’ün ikin­ci büyük il­çe­si olan Ye­ni­ce’mizde yük­se­okul açıl­ma­sı ko­nu­sun­da­ki gi­ri­şim­ler son­ra­sı 2015-2016 aka­de­mik yı­lın­da eği­tim ve öğ­re­ni­me baş­lan­mış­tır. O dö­ne­min Rek­tö­rü olan Prof. Dr. Sayın Bur­ha­net­tin Uysal, ” siz te­me­li atın ben ge­ri­si­ni ge­ti­ri­rim ” de­miş­ti. Bunun üze­ri­ne ma­hal­le sa­kin­le­ri­miz 8900 m2 arsa ba­ğış­la­mış­lar, çev­re­sin­de­ki 26 dönüm ha­zi­ne ara­zi­si de ilave edi­le­rek 34 bin m2’lik alan için­de şim­di­ki 12 ders­lik, 4 an­fi­li, 2 bil­gi­sa­yar la­bo­ra­tu­var­lı, kon­fe­rans sa­lo­nu ye­mek­ha­ne­si, kan­ti­ni bu­lu­nan oku­lu­muz dev­le­tin im­kan­la­rı ile açıl­mış­tı. Öğ­re­ti­ci ve yö­ne­ti­ci kad­ro­su ye­ter­li ol­ma­sı­na rağ­men okula ye­ter­li bölüm açıl­ma­dı­ğı için is­te­ni­len sonuç alı­na­ma­mış­tı. 17 Şubat 2017 ta­ri­hin­de, Rek­tö­rü­müz Prof. Dr. Sayın Refik Polat, Rek­tör Yar­dım­cı­la­rı­mız,Prof. Dr. Ali Güneş, Prof. Prof. Dr. İbra­him Kür­tül, Prof. Dr. Mus­ta­fa Yaşar ve Genel Sek­re­ter Doç. Dr. Mü­ca­hit Coş­kun ve Ye­ni­ce MYO Mü­dü­rü Prof. Dr. İsmail Ka­ra­can’ın da ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı­da 4 bölüm açıl­ma­sı ko­nu­sun­da mu­ta­ba­ka­ta va­rıl­mış, ancak iki bölüm açı­la­bil­miş­tir. Biz­ler, ül­ke­mi­zin par­la­yan yıl­dı­zı ve mar­ka­sı olan Ka­ra­bük Üni­ver­si­te­si ile bir­lik­te oku­lu­mu­zun da bü­yü­me­si­ni ve is­te­ni­len do­lu­luk ora­nı­na ulaş­tı­rı­la­rak ve­rim­li bir şe­kil­de ge­liş­me­si­ni is­te­mek­te­yiz. 2019-2020 eği­tim-öğ­re­tim yı­lın­da oku­lu­muz­da yeni bö­lüm­ler açıl­ma­sı için sayın rek­tö­rü­müz­den, yet­ki­li­ler­den ve si­ya­si­ler­den des­tek bek­li­yo­ruz. Ye­ni­ce’mizin bü­yü­me­si, ge­liş­me­si için bunun mut­lak ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz. En derin sevgi ve say­gı­la­rım­la.”