Karabük-Yeniceliler Derneğine ziyaret

AKP Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Prof. Dr. Bur­ha­net­tin Uysal, Ka­ra­bük’te bu­lu­nan Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’ne zi­ya­ret­te bu­lun­du. Der­nek Baş­ka­nı Murat Çor­ba­cı ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nan Uysal, der­nek ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi aldı. Ye­ni­ce­li­ler Der­ne­ği zi­ya­re­tin­de bir ko­nuş­ma yapan AKP Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Bur­ha­net­tin Uysal, “Bu sıcak kar­şı­la­ma­dan do­la­yı ön­ce­lik­le te­şek­kür edi­yo­ruz. Ka­ra­bük’e ya­ban­cı biri de­ği­liz. 25 yıl­dır siz­ler­le bir­lik­te şeh­ri­mi­ze hiz­met edi­yo­ruz. Öğ­re­tim üyesi ola­rak gel­dik, rek­tör­lük yap­tık. Siz­le­rin te­vec­cü­hü ile siz­le­ri An­ka­ra’da tem­sil etme şan­sı­na nail olduk. Siz­le­rin hu­zu­ru­nu­za AK Parti Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı ola­rak ge­li­yo­ruz. İnşal­lah yarım kalan hiz­met­le­ri­mi­zi siz­le­rin de des­te­ği ile bir­lik­te ta­mam­la­ya­ca­ğız.” dedi.
AK Parti Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Bur­ha­net­tin Uysal, der­nek üye­le­ri­ne Ka­ra­bük için ya­pa­ca­ğı pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. Der­nek Baş­ka­nı Murat Çor­ba­cı AK Parti Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Bur­ha­net­tin Uysal’a zi­ya­ret­le­rin­den do­la­yı te­şek­kür ede­rek ba­şa­rı­lar di­le­di. AK Parti Ka­ra­bük Be­le­di­ye Baş­kan adayı Bur­ha­net­tin Uysal’a Ye­ni­ce­li­ler Eği­tim Kül­tür ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği’ne zi­ya­re­tin­de AK Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Yıl­maz Kırık ve yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri, AK Parti Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan aday aday­la­rı, İl yö­ne­tim ku­ru­lu ve par­ti­li­ler de eşlik etti.