GÖREVİNE BAŞLADI

İÇİŞLERİ Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ata­ma­sı ya­pı­lan 106. dönem kay­ma­kam adayı olan ve il­çe­mi­ze ata­nan Kay­ma­kam Yasin Erdem, dün gö­re­vi­ne baş­la­dı.
Geç­ti­ği­miz cuma günü ak­şa­mı il­çe­mi­ze gelen Kay­ma­kam Yasin Erdem, dün sabah Kay­ma­kam­lık önün­de Yazı İşleri Müdür Ve­ki­li Gür­kan Çakır ta­ra­fın­dan çi­çek­le kar­şı­lan­dı.
Kay­ma­kam Erdem, daha sonra, Ata­türk Anıtı’nda dü­zen­le­nen Ga­zi­ler Günü kut­la­ma­la­rı­na ka­tıl­dı. Erdem, dün öğ­le­den sonra da Ka­ra­bük’e gi­de­rek ilde bir dizi te­mas­lar­da bu­lun­du.