“Karabük için dağ fare doğurmuştur”

CUM­HURİYET Halk Par­ti­si Ka­ra­bük İl Baş­ka­nı Ab­dul­lah Çakır, yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Teş­vik­le­rin ilçe ba­zın­da ta­sar­lan­ma­sı ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­le­şen ça­lış­ma so­nu­cun­da Ka­ra­bük için dağ fare do­ğur­muş­tur.” dedi.
Çakır, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di;
“Teş­vik sis­te­min­de, uzun sü­re­dir talep edi­len ilçe ba­zın­da sı­nıf­la­ma ve teş­vik­le­rin ilçe ba­zın­da ta­sar­lan­ma­sı ta­lep­le­ri­ne yö­ne­lik ger­çek­le­şen ça­lış­ma so­nu­cun­da Ka­ra­bük için dağ fare do­ğur­muş­tur…
Resmi Ga­ze­te’nin 21 Ağus­tos günlü sa­yı­sın­da ya­yım­la­nan “Ya­tı­rım­lar­da Dev­let Yar­dım­la­rı Hak­kın­da Karar”da de­ği­şik­lik yapan Cum­hur­baş­ka­nı Ka­ra­rıy­la, kendi böl­ge­sin­de­ki teş­vik­le­rin bir alt böl­ge­sin­de­ki teş­vik­ler­den ya­rar­la­na­cak il­çe­ler belli olur­ken, daha önce Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile 3. bölge teş­vik kap­sa­mın­da­ki Ka­ra­bük ili son Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile 2. Böl­ge­ye çe­ki­le­rek adeta yine ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır.
Yıl­lar­ca, Esnaf Oda­la­rı­mız, Ti­ca­ret Sa­na­yi Oda­la­rı­mız ya­tı­rım­cı­la­rın ili­mi­ze daha rahat ge­le­bil­me­si adına Ka­ra­bük’ün biran önce böl­ge­sel teş­vik kap­sa­mı­na alı­nıp, en azın­dan komşu il­ler­de­ki oran­lar nis­pe­tin­de, (Bar­tın, Kas­ta­mo­nu, Çan­kı­rı, vb il­le­ri­nin bu­lun­du­ğu) 4. ve 5. Bölge Teş­vik Sis­te­min­den ya­rar­la­nıl­ma­sı için uzun ça­lış­ma­lar ya­pıl­mış­tı.
Sonuç, son Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ka­rar­na­me­si ile 1.1.2021 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­recek olan karar de­ği­şik­li­ği­ne göre Ka­ra­bük ili 3. Bölge teş­vik kap­sa­mın­dan, 2. bölge kap­sa­mı­na alın­ma­sı ile sanki ce­za­lan­dı­rıl­mış­tır.
Aynı ka­rar­na­me­de komşu bir çok ili­miz 4., 5. Bölge teş­vik kap­sa­mın­da yer alır­ken, be­lir­le­nen il­çe­le­ri 6. bölge teş­vik kap­sa­mın­dan bile ya­rar­la­na­cak­tır.
Neden Ka­ra­bük 3. Böl­ge­den 2. böl­ge­ye çe­ki­li­yor ve neden eko­no­mik du­rum­la­rı bizim ili­miz­den de iyi olan komşu iller daha üst bölge teş­vik kap­sa­mı­na alı­nı­yor? Bi­lim­sel, eko­no­mik bir açık­la­ma­sı varsa biz­ler­de bi­le­lim.
De­ğer­li Ka­ra­bük­lü­ler, Bu şu de­mek­tir;
“Ka­ra­bük ve Saf­ran­bo­lu’ya bun­dan sonra ya­tı­rım­cı gel­mez.”
Ya­tı­rım­la­rın gel­me­me­si ne­ti­ce­sin­de, iş­siz­li­ğin daha çok art­ma­sı de­mek­tir, İli­miz­de­ki genç­le­rin, iş­siz­le­rin iş alan­la­rı­na göç et­me­si de­mek­tir, eko­no­mik ola­rak ge­li­şe­me­ye­ce­ği­mi­zin işa­re­ti de­mek­tir.
Şimdi CHP Ka­ra­bük Teş­ki­lat­la­rı ola­rak ses­len­mek is­ti­yo­ruz,
Tüm STK’la­rı­nın bu ko­nu­da gö­rüş­le­ri­ni dile ge­tir­me­si ge­rek­mek­te­dir. Lüt­fen bu ko­nu­da tep­ki­le­ri­ni­zi dil­len­di­rin.. “Hak­sız­lık adına susan dil­siz şey­tan­dır” des­tu­ru­na ina­nı­yor­sa­nız ko­nu­şun, Ka­ra­bük hal­kı­nın eko­no­mik-si­ya­si ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor­sa­nız ko­nu­şun.
Eğer, bu yasa 1.1.2021 ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer­se,
So­rum­lu­su bugün bu ya­sa­nın 3 aylık dilim için­de dü­zel­me­si için ha­re­ke­te geç­me­yen­le­rin ve­ba­lin­de­dir.
Ka­ra­bük’ün kü­çül­me­si baş­lar, ya­tı­rım­cın haklı ola­rak teş­vik im­kan­la­rı daha uygun il­le­re kayar ve Ka­ra­bük’ün göç ver­me­si ka­çı­nıl­maz olur.
Şu an, bugün, ivedi ola­rak , Ka­ra­bük’ün STK’ları bu ko­nu­da gün­dem ya­rat­ma­lı, ko­nuş­ma­lı, Ka­ra­bük Mil­let­ve­kil­le­ri, Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı, Si­ya­si parti İl Baş­kan­lık­la­rı, Sen­di­ka­lar ve Ka­ra­bük ba­sı­nı­mız konu hak­kın­da ortak ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı için ne ge­re­ki­yor­sa adım­la­rı at­ma­lı, yarın için bir­lik olun­ma­lı­dır.
Say­gı­de­ğer Ka­ra­bük Hal­kı­mız,
Biz CHP’si ola­rak İl Baş­kan­lı­ğı­mız, Mil­let­ve­ki­li­miz, Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız, tüm ör­gü­tü­müz ola­rak ko­nu­nun ta­kip­çi­si ola­ca­ğız ve ya­şa­nan ge­liş­me­le­ri siz­ler­le pay­la­şa­ca­ğız.
Ka­ra­bük Kü­çül­tü­le­mez..”