GÜN IŞI­ĞI­NA ÇI­KA­RIL­MA­YI BEKLİYOR

DOĞAL gü­zel­lik­le­riy­le dı­şa­rı­dan ge­len­le­ri bü­yü­le­yen Ye­ni­ce’mizin bir saklı gü­zel­li­ği daha gün ışı­ğı­na çı­ka­rıl­ma­yı bek­li­yor. 16 bin metre ka­re­lik bir alana ya­yı­lan son­ra­dan oluş­muş bu gölün çev­re­si­ne rek­re­as­yon alan­la­rı ya­pıl­ma­sı ha­lin­de bir ca­zi­be nok­ta­sı ola­bi­lecek. Şehri yö­ne­ten­le­re bu gölü gör­me­le­ri­ni ve ge­le­ce­ğe yö­ne­lik şim­di­den pro­je­ler ha­zır­la­ma­la­rı­nı öne­ri­yo­ruz.
Ye­ni­ce’mize Allah doğal gü­zel­lik­le­ri ver­dik­çe ve­ri­yor. Bu göl yapay değil. İlçe­mi­zin tu­rizm­de sıç­ra­ma nok­ta­la­rın­dan biri ola­bi­lir. Ya­pı­la­cak rek­re­as­yon alan­la­rı ile tu­rist­le­rin uğrak nok­ta­sı ha­li­ne ge­ti­ri­le­bi­lir. Bu gölde bol mik­tar­da balık da bu­lun­mak­ta­dır. Çev­re­sin­de çok çe­şit­li kuş tür­le­ri po­pü­las­yo­nu da bu­lun­mak­ta­dır. Çev­re­sin­de ya­pı­la­cak te­sis­ler­ler­de çok sa­yı­da gence is­tih­dam sağ­la­na­bi­lir. BAKKA Pro­je­le­ri bu tür yer­ler için uy­gu­la­nır­sa hem is­tih­da­ma katkı sağ­la­nır hem de dı­şa­rı­dan ge­len­le­re ge­zi­lecek gö­rü­lecek yer­le­ri­miz ara­sın­da su­nu­la­bi­lir.