GAZETEMİZ KURUCUSU SABRİ AKAY’DA YER ALDI

KA­RA­BÜK Kent Kon­se­yi Ka­ra­bük Be­le­di­ye iş­bir­li­ği ile “Ka­ra­bük’ün Yüz­le­ri” isim­li bir ki­tap­çık ha­zır­lan­dı. Kazım Özcan, Fatih Çap­raz, Celal Bulut, İbra­him Har­man­ba­şı, Ulvi Ön­gö­ren, Adnan Taş­lı­yan, Kenan Ay­do­ğu, Şükrü Gök­ka­ya, İsmail Akça, Deniz Eser Kü­çü­koğ­lu, Meh­tap Ba­şa­ran ve İrfan Kar­tal’dan olu­şan yayın ku­ru­lun­ca ha­zır­la­nan ki­tap­ta, Ka­ra­bük’ün ünlü isim­le­ri­ne yer ve­ril­di.
Ka­ra­bük’e dam­ga­sı­nı vur­muş si­ya­set­çi, ce­mi­yet adamı, sa­nat­çı, spor­cu ve dip­lo­mat­la­rın yaşam öy­kü­le­ri­ne yer ve­ri­len ki­tap­ta, il­çe­miz­den SABRİ AKAY da yer aldı. Sabri Akay’ın yaşam öy­kü­sü ve ilçe için yap­tı­ğı hiz­met­le­re vurgu ya­pı­la­rak;
“SABRİ AKAY
Ye­ni­ce Ku­ru­cu Be­le­di­ye Baş­ka­nı
1925 yı­lın­da Ye­ni­ce’nin Çel­tik kö­yün­de doğdu. 1937 yı­lın­da Zon­gul­dak Üzül­mez İlko­ku­lu’nu bi­tir­di. Meh­met Çe­li­kel Li­se­si’ndeki öğ­re­ni­mi­ni ya­rı­da bı­rak­tı. 1945 yı­lın­da asker oldu. 1947 yı­lın­da asker dö­nü­şü ti­ca­re­te atıl­dı. 1950 yı­lın­da CHP’de po­li­ti­ka­ya girdi. 1950 yı­lın­dan 1961 yı­lı­na kadar CHP Bucak Baş­kan­lı­ğı gö­re­vi­ni yü­rüt­tü. Si­ya­se­te gi­ri­şiy­le bir­lik­te Ye­ni­ce’de be­le­di­ye­nin kurl­ma­sı gi­ri­şim­le­ri­ni baş­lat­tı. 1962 yı­lın­da bir grup ar­ka­da­şıy­la be­le­di­ye­nin ku­ru­lu­şu­nu ger­çek­leş­tir­di. 11 Kasım 1963 yı­lın­da ya­pı­lan yerel se­çim­ler­de Ye­ni­ce Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na se­çil­di. Bu gö­re­vi 1977 yı­lı­na kadar ara­lık­sız sür­dür­dü. Bu süre için­de Ye­ni­ce’nin temel so­run­la­rı­nı çözdü. Köp­rü­ler, yol­lar, be­le­di­ye bi­na­la­rı, taş­kın­dan ko­ru­ma du­var­la­rı gibi ya­tı­rım­la­rı ger­çek­leş­ti­re­rek Ye­ni­ce’nin ilçe olma he­de­fi­ne büyük kat­kı­lar yaptı. Ye­ni­ce’yi suya ve elekt­ri­ğe ka­vuş­tur­du.
Ye­ni­ce’de bir çok der­nek, ko­ope­ra­tif ve bir­lik­le­rin ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük etti, yö­ne­tim­le­rin­de görev aldı. 1972 yı­lın­da Ye­ni­ce Ga­ze­te­si’ni yayın ya­şa­mı­na soktu. 1974 yı­lın­da Ma­hal­li İda­re­ler Bir­li­ği’ni ku­ra­rak, Ye­ni­ce’nin ne­re­dey­se tüm köy­le­ri­nin yol so­ru­nu çözdü. Bir çok köye elekt­rik ve su ge­tir­di. Esnaf Odası ve Esnaf Ke­fa­let Ko­ope­ra­ti­fi’nin ku­rul­ma­sı­na ön­cü­lük etti. 1952 yı­lın­da Pembe Özgü ile ya­şa­mı­nı bir­leş­tir­di. Mus­ta­fa ve Ca­li­be isim­li iki ço­cu­ğu var.
28 Kasım 1984 ta­ri­hin­de ya­şa­ma göz­le­ri­ni yumdu.” de­nil­di.