“HASTANEYE NEDEN DOKTOR ATANMIYOR?”

İYİ Parti Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı Seyfi Tetik, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı ya­zı­lı açık­la­ma­da; “Ye­ni­ce Dev­let Has­ta­ne­si’ne neden dok­tor atan­mı­yor?” dedi.
Tetik, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da şun­la­rı söy­le­di; “İlçe­miz Dev­let Has­ta­ne­si’ndeki dok­tor ek­sik­li­ği va­tan­daş­la­rı­mı­zı bez­dir­mek­te­dir. Şu anda da­hi­li­ye uzu­ma­nı Hasan beyin dı­şın­da uzman dok­tor ol­ma­yı­şı, hasta va­tan­daş­la­rı­mı­zı zora sok­mak­ta­dır.
22 bin nü­fus­lu bir il­çe­de, aynı za­man­da orman ka­za­la­rı­nın çok ol­du­ğu Ye­ni­ce’mizde ma­le­sef dok­tor ol­ma­dı­ğın­dan çevre il ve il­çe­le­re git­mek­te­dir. Bu da za­ma­nın­da mü­da­ha­le edi­le­me­di­ğin­den in­san­la­rı­mı­zın ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden ol­mak­ta­dır. Bu­ra­dan ik­ti­dar par­ti­si­nin ilçe yö­ne­ti­mi­ne ses­le­ni­yo­rum. Da­hi­li­ye uz­ma­nı­nın ya­nın­da Genel cer­rah, Kadın Doğum ve Çocuk dok­to­ru, or­ta­pe­di dok­to­ru­nun il­çe­mi­ze ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı zo­run­lu­dur. Bu ko­nu­da ik­ti­dar par­ti­si AKP’nin ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri­ne büyük gö­rev­ler düş­mek­te­dir.
Si­ya­si par­ti­ler ola­rak, CHP, MHP, İYİ Parti ve Sa­adet Par­ti­si ola­rak Sağ­lık Ba­kan­lı­ğın­dan ıs­rar­cı olu­na­rak mut­la­ka ve mut­la­ka dok­tor ata­ma­la­rı­nın ya­pıl­ma­sı için el­bir­li­ği ile mü­ca­de­le ver­me­li­yiz. Has­ta­la­rı­mı­zın artık dı­şa­rı­ya git­me­si­ne gerek yok­tur. Mil­yar­lar­ca lira har­ca­na­rak ya­pı­lan bir has­ta­ne­miz var­dır. Bu has­ta­ne dok­tor ata­ma­la­rı ya­pı­la­rak işler hale ge­ti­ril­me­li­dir. Bu duygu ve dü­şün­ce­ler­le tüm Ye­ni­ce ka­mu­oyu­na saygı ve sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum.”