Islah Edi­lip De­ğer­len­di­ri­lir­se Özal Mahallesi’nin Çeh­re­si De­ği­şir

BİR ön­ce­ki sa­yı­mız­da gölle il­gi­li yap­tı­ğı­mız haber büyük bir ilgi uyan­dır­dı. Çok sa­yı­da kişi ga­ze­te­mi­zi ara­ya­rak gölün ne­re­de ol­du­ğu­nu öğ­ren­mek is­te­di. Ay­rı­ca, bu haber si­te­mi­zin en çok oku­nan ha­be­ri oldu.
Sos­yal med­ya­da gölün ne­re­de ol­du­ğu so­ru­su­na ise o ci­var­da­ki ya­şa­yan in­san­la­rın büyük bö­lü­mü de yanıt ve­re­me­di.
Özal Ma­hal­le­si’ndeki 360 afet ko­nu­tu­nun bitiş nok­ta­sın­da Bağ­ba­şı Sokak ve An­ka­ra Cad­de­si ile Bağ­ba­şı Kö­yü­nün Ye­ni­ce Ko­ca­oğ­lu Ma­hal­le­si’nin ke­siş­ti­ği nok­ta­da olan göl, Ye­ni­ce Ir­ma­ğı’na taş­kın­dan ko­ru­ma du­var­la­rı çe­kil­dik­ten üç yıl sonra oluş­tu. Uzun­lu­ğu 450 met­re­yi, eni de 30 met­re­yi aşan gölde, ma­hal­le­nin ço­cuk­la­rı zaman zaman yü­zü­yor­lar. Gölün far­kın­da olan çok az sa­yı­da­ki insan da balık tu­tu­yor­.
Göl, il­çe­miz­de do­ğa­ya yö­ne­lik fa­ali­yet­ler­de bu­lu­nan Yıl­maz Üs­kü­dar­lı ve Şahin Eren isim­li genç­ler ta­ra­fın­dan bu­lun­du.
Gölün çev­re­sin­de or­man­lık alan­la­rın, akar­su­yun ve kuş po­pü­las­yu­nun ol­ma­sı avan­taj­lı bir durum or­ta­ya çı­ka­rı­yor.
Göl çev­re­sin­de su çul­lu­ğu, çık­rık­çın, sa­kar­me­ke, ye­şil­baş ördek ve ba­lık­çıl kuş tür­le­ri ile su sa­mu­ru da bu­lu­nu­yor. Gölün için­de ise, sazan ba­lı­ğı bol mik­tar­da bu­lu­nu­yor.
Göl ve çev­re­sin­de ıslah ça­lış­ma­la­rı, rek­re­as­yon alan­la­rı, yü­rü­yüş par­kur­la­rı ya­pıl­ma­sı ha­lin­de böl­ge­nin ge­liş­me­si­ne büyük katkı sağ­la­ya­ca­ğı, ge­zi­le­bi­lir, gö­rü­le­bi­lir yer­le­ri­mi­ze bir ye­ni­si­nin ek­le­ne­ce­ği be­lir­ti­li­yor.
Ken­di­li­ğin­den oluş­muş ve yem­ye­şil olan gölü bek­le­yen bir teh­li­ke ise, in­şa­at atık­la­rı­nın bi­linç­siz­ce atıl­ma­sı.
Kay­ma­kam­lık ve be­le­di­ye bu du­ru­ma el koyup, gölün ko­run­ma­sı ko­nu­sun­da çaba gös­ter­me­li­dir­ler.