İLÇEMİZE GELDİ

YENİCE’mizin önde gelen fir­ma­la­rın­dan bi­ri­si olan YE­NOR­SAN A.Ş, geç­ti­ği­miz cu­mar­te­si günü Ka­ra­bük’ten gelen ko­nuk­la­rı­nı ağır­la­dı.
Ka­ra­bük MÜSİAD Şube Baş­ka­nı Ahmet Nur, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li-Saf­ran­bo­lu Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Cen­giz Ünal, Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si-İşa­da­mı Se­ba­ti Kes­kin, MÜSİAD Ka­ra­bük genç­lik Olu­şu­mu Baş­ka­nı Bekir Ulu­soy, İşa­da­mı-Kar­de­mir Ka­ra­büks­por eski baş­kan­la­rın­dan Ziya Ünsal, Ka­ra­bük Va­kıf­bank Şube Mü­dü­rü İhsan Er­söz­lü, Ka­ra­bük MHP İl Baş­kan Yar­dım­cı­sı Nu­ray­dın Köse, Ye­nor­san A.Ş Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­kan Ve­ki­li-Şir­ket Mü­dü­rü Ahmet Tel­li­oğ­lu’nun ko­nu­ğu ol­du­lar.
Ko­nuk­la­rı­na YE­NOR­SAN A.Ş’yi gez­di­ren Ahmet Tel­li­oğ­lu, yap­tık­la­rı üre­tim­ler ve fab­ri­ka hak­kın­da bil­gi­ler verdi.
Ka­ra­bük’ten gelen ko­nuk­la­ra daha sonra da Gök­te­pe Yay­la­sı gez­di­ril­di.
Ga­ze­te­mi­ze zi­ya­ret­le­ri hak­kın­da açık­la­ma­da bu­lu­nan Ka­ra­bük Mü­si­ad Şube Baş­ka­nı Ahmet Nur, “Bir sü­re­dir üye­miz olan YE­NOR­SAN A.Ş’yi zi­ya­ret etmek is­ti­yor­duk. Bu­gü­ne na­sip­miş. Ar­ka­daş­la­rı­mız ile gel­dik, gör­dük ve bilgi sa­hi­bi olduk. Ye­nor­san A.Ş, bizim için ger­çek­ten de­ğer­li ve kıy­met­li bir firma. Te­sis­le­ri çok be­ğen­dik ve mutlu olduk. Bizi çok güzel ağır­la­dı­lar. Başta Ahmet Tel­li­oğ­lu olmak üzere tüm şir­ket men­sup­la­rı­na te­şek­kür edi­yo­rum.“ dedi.