ÇANAKKALE GEZİSİNDEN DÖNDÜ

YENİCELİ es­naf­lar, Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Odası Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len gezi için Ça­nak­ka­le’ye gitti.
Cu­mar­te­si ak­şa­mı Ye­ni­ce­li es­naf­lar, bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­n de­va­mı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la 1’ncisi or­ga­ni­ze edi­len ge­zi­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni reh­ber eş­li­ğin­de gezdi.
Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası Baş­ka­nı Cev­det Aba­oğ­lu açık­la­ma ya­pa­rak; “Ye­ni­ce Esnaf ve Sa­nat­kâr­lar Odası ola­rak il­çe­miz es­naf­la­rı­nın bir­lik ve be­ra­ber­li­ği­ni sağ­la­mak ama­cıy­la ge­zi­mi­zin il­ki­ni ger­çek­leş­ti­ri­yo­ruz. Cu­mar­te­si akşamı 55 es­na­fı­mız ile ge­zi­miz için Ça­nak­ka­la­le’ye yola çık­tık. Es­naf­la­rı­mı­za reh­ber eş­li­ğin­de Ça­nak­ka­le Şe­hit­li­ği­ni gez­dir­dik. Ge­zi­le­ri­miz za­man­la da çe­şit­li il­le­re de devam ede­cek­tir.” dedi.
Ye­ni­celi es­naf­lar ve vatandaşlar dün gece geç sa­at­ler­de ilçemize döndüler.