İNDİRİM AN­LAŞ­MA­SI YAPTI

YENİCE Be­le­di­ye­si ile Ka­ra­bük Özel Me­di­kar Has­ta­ne­si ara­sın­da in­di­rim söz­leş­me­si im­za­lan­dı.
Be­le­di­ye Mali Hiz­met­ler Mü­dü­rü Hasan Bağ­ba­şı ve Me­di­kar Ku­rum­sal Ta­nı­tım ve Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Fehmi Ra­ma­za­noğ­lu’nun im­za­la­dık­la­rı söz­leş­me­ye göre kurum ça­lı­şan­la­rı, eş ve ço­cuk­la­rı ayak­ta te­da­vi­de %15, ya­tak­lı te­da­vi­de de %10 in­di­rim­den fay­da­la­na­cak­lar.
Be­le­di­ye Baş­ka­nı Zeki Çaylı, Ka­ra­bük Özel Me­di­kar Has­ta­ne­si ile be­le­di­ye ara­sın­da im­za­la­nan in­di­rim söz­leş­me­si­nin kurum ça­lı­şan­la­rı­na ha­yır­lı ol­ma­sı­nı di­le­di.