YENİDEN İNCELEME ve ÇALIŞMA YAPILACAK

İLÇEMİZDE Mah­ke­me ka­ra­rı ile orman sa­yı­lan ve sorun ya­ra­tan yer­ler­le il­gi­li ye­ni­den ça­lış­ma ya­pı­la­cak.
Zon­gul­dak Orman Bölge Mü­dü­rü Faruk Bay­rak­ta­roğ­lu be­ra­be­rin­de Ka­dast­ro Mül­ki­yet Şube Mü­dü­rü Ayhan Şenel, Ka­das­ro Mül­ki­yet Şube Mü­hen­di­si Zekai Ko­ca­ku­lak ol­du­ğu halde Ye­ni­ce’ye ge­le­rek Orman İşlet­me Mü­dü­rü İlhan Albuz, İşlet­me Müdür Yar­dım­cı­sı Ahmet Erk­men ve Mer­kez İşlet­me Şefi Çağ­daş Öz­de­mir’in de ka­tıl­dı­ğı bir top­lan­tı ger­çek­leş­tir­di.
Dün Orman İşlet­me­si’nde ya­pı­lan top­lan­tı­da, mah­ke­me ka­ra­rı ile orman olan par­sel­ler­de­ki prob­lem­le­rin çö­züm­len­me­si için ye­ni­den ça­lış­ma ya­pıl­ma­sı­nın ka­rar­laş­tı­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di.