“TEK ADAMA DAYALI SİSTEM YERİNE ORTAK AKIL TESİS EDİLMELİ”

SA­AD­TE Par­ti­si Ye­ni­ce İlçe Baş­ka­nı İsmail Ki­ren­li, parti bi­na­sın­da dü­zen­le­di­ği basın top­lan­tı­sın­da, Tür­ki­ye gün­de­mi­ne ve il­çe­miz so­run­la­rı­na de­ği­ne­rek; “tek adama da­ya­lı sis­tem ye­ri­ne ortak akıl tesis edil­me­li” dedi.
Ki­ren­li, basın açık­la­mısn­da şu gö­rüş­le­re yer verdi;
“De­ğer­li basın men­sup­la­rı;
Söz­le­ri­me Ni­jer­ya açık­la­rın­da kor­san­la­rın ge­mi­mi­ze yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ha­ya­tı­nı kay­be­den de­niz­ci­mi­ze Allah’tan rah­met di­li­yor, ka­çı­rı­lan onbeş de­niz­ci­mi­zin biran evvel kur­ta­rıl­ma­sı­nı te­men­ni­si ile baş­lı­yo­rum.
Gelen gün, geçen gün­den daha güzel ola­cak­tır di­ye­rek önü­müz­de­ki dönem eği­tim­de MEB’in okul­la­rın açı­lıp açıl­ma­ma­sı ka­ra­rı­nın yerel yö­ne­ti­ci­le­re bı­ra­kıl­ma­sı­nın daha isa­bet­li ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz.
Kay­ma­kam, İlçe Hıf­zıs­sıh­ha, İlçe Sağ­lık ve Milli Eği­tim mü­dür­le­ri­nin dâ­hi­liy­le bu ka­rar­lar alı­nır­sa pan­de­mi et­ki­si­nin ol­ma­dı­ğı böl­ge­ler­de eği­tim ak­sa­ma­ya­cak­tır.
İkti­da­rın bu­gün­kü re­form çı­kış­la­rı bir nok­ta­da se­vin­di­ri­ci. Çünkü Tür­ki­ye’yi her alan­da de­for­me et­tik­le­ri­ni kabul etmiş olu­yor­lar. Fakat ik­ti­dar re­form ya­pa­bi­lecek moral ve mo­ti­vas­yo­nu çok­tan kay­bet­miş­tir.
Ada­let re­for­mu önce vic­dan­lar­da ya­pıl­ma­lı­dır. Ada­let zih­ni­ye­ti de­ğiş­me­li, yar­gı­ya mü­da­ha­le or­ta­dan kal­dı­rıl­ma­lı. Başka türlü re­form olmaz, ola­maz.
De­mok­ra­si de re­form ol­ma­lı; Tür­ki­ye ço­ğul­cu yö­ne­ti­me yani (par­la­men­ter) sis­te­me geç­me­li, tek adama da­ya­lı sis­tem ye­ri­ne ortak akıl tesis edil­me­li. Fi­ra­vu­na sor­muş­lar neden fi­ra­vun oldun? O da bana kimse bişey de­me­di ki bende fi­ra­vun oldum demiş.
Sn. Cum­hur­baş­ka­nı yük­sek faize karşı ola­bi­lir, ama biz fa­izin ta­ma­mı­na kar­şı­yız. Bu işin azı çoğu olmaz.
Tür­ki­ye’nin faize öde­di­ği pa­ra­la­ra ba­kıl­dı­ğın­da mil­le­ti­mi­zin eme­ği­nin faiz lo­bi­le­ri­ne gasp et­ti­ril­di­ği açık­ça gö­rül­mek­te­dir.
AB Mer­kez Ban­ka­sı faiz oranı %0,00 ol­du­ğu halde do­la­ra %5,87 faiz ver­mek hangi man­tık­la açık­la­na­cak? Bizi Du­yun-u Umu­mi­ye ’ye mah­kûm edecek bu adım­lar nasıl kabul edi­le­bi­lir?
Ar­ka­daş­lar size so­ru­yo­rum.
3,5 mil­yar dolar borca 2031 yı­lı­na kadar top­lam­da 1.275 mil­yon dolar faiz öde­ye­ce­ğiz. Bu ge­le­ce­ği­mi­zi ipo­tek al­tı­na al­mak­tır.
Bu ik­ti­da­rın co­vid-19 ted­bir­le­ri tu­rizm ve tu­rizm dışı olmak üzere ikiye ay­rı­lı­yor. Söz ko­nu­su tu­rizm olun­ca her türlü ted­bir­ler­den taviz ve­ri­le­bi­li­yor. Tu­rizm­den para ge­lecek diye co­vid-19 din­le­mi­yor.
Evet: Ye­ni­ce es­na­fı­mız da covid 19’dan do­la­yı sı­kın­tı içe­ri­sin­de, kimse on­la­rın der­di­ni sor­mu­yor. Yur­ti­çi ve yurt­dı­şı uçak yol­cu­lu­ğun­da in­san­lar yan yana otu­ru­yor, se­ya­hat edi­yor, co­ro­na bu­laş­mı­yor da lo­kan­ta, cafe, res­ta­urant, kah­ve­ha­ne­de otu­run­ca mı co­ro­na bu­la­şı­yor? Buna da aci­len bir çare bu­lun­ma­lı, es­na­fı­mı­za yar­dım­cı olun­ma­lı.
Yine gelen şi­kâ­yet­ler­den bi­ri­si de en­gel­li va­tan­daş­la­rı­mız. Ye­ni­ce Zi­ra­at Ban­ka­sı ATM’le­rin­de işlem ya­pa­ma­dık­la­rı­nı, ATM’lerin çok yük­sek ol­du­ğu­nu, Zi­ra­at Ban­ka­sı gi­ri­şin­de en­gel­li ram­pa­sı ol­ma­dı­ğın­dan ban­ka­ya gi­riş­ler­de zor­luk çek­tik­le­ri­ni ifade edi­yor­lar. En­gel­li kar­deş­le­ri­mi­ze engel ol­ma­ya­lım.
De­ğir­men­ya­nı Ka­dı­oğ­lu Ma­hal­le­sin­de de su sı­kın­tı­sı ol­du­ğu, bu yüz­den te­miz­lik­le­ri­ni ya­pa­ma­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor­lar. Biran evvel bu so­ru­nun da gi­de­ril­me­si­ni is­ti­yo­ruz.
Cüm­le­le­ri­mi Yunus Emre’nin şi­iriy­le bi­ti­ri­yo­rum
Gelin Tanış Ola­lım, İşi kolay kı­la­lım, Se­ve­lim se­vi­le­lim, Dünya kim­se­ye kal­maz.”